Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Behçet Hastalığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#1

BEHÇET HASTALIĞI
   Behçet hastalığının tanımı ilk kez 1937 yılında türk dermatolog Prof. Dr.Hulusi Behçet tarafından tekrarlayan ağız aftları,genital ülser ve üveit olmak üzere üç semptomla yapılmıştır.Bu semptomların yanı sıra santral sinir sistemi,kas-iskelet sistemi, genitoüriner sistem, gastrointestinal sistem ve solunum sistemi tutulumları da görülebilmektedir.
 Behçet hastalığı, tekrarlayan ve düzelen bir seyir ile karakterize kronik inflamatuar sistemik bir hastalıktır. Oral ve genital ülserasyonlar, cilt lezyonları, üveit ve vasküler, merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal tutulum ile kendini gösterir. Ana histopatolojik bulgu, herhangi bir boyuttaki arterlerin ve damarların yaygın bir vaskülitidir. Bu hastalığın nedeninin, enfeksiyöz tetikleyicileri, genetik yatkınlığı ve bağışıklık sisteminin düzensizliğini içeren çok faktörlü olduğu varsayılmaktadır.
 Behçet hastalığının tanısı spesifik laboratuvar ve histopatolojik bulgularının olmaması nedeniyle  klinik bulgulara dayanılarak konulur. Uluslararası Behçet Çalışma Grubu’nun (UBÇG) tanı kriterlerine göre başka bir klinik nedenle açıklanamayan tekrarlayıcı oral ülserasyonun yanında genital ülserasyon, göz lezyonları, deri lezyonları ve paterji testi pozitifliği bulgularından en az ikisinin birlikteliği ile tanı konulmaktadır.

Epidomiyoloji
 Behçet,dünya çapında görülür, ancak kümelenmeler esas olarak 'ipek yolu' boyunca bulunur ve Türkiye'de (yaklaşık 100.000'de yaklaşık 80-370 vaka), Japonya, İran'da,Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa popülasyonlarında daha düşük prevalansa sahiptir. İngiltere'de 100.000'de tahmini 0.64 vaka var.Etkilenen en yaygın yaş grubu 20-40 yaşları iken, BH çocuklarda ve daha yaşlı hastalarda da görülmektedir. Türkiye ve Orta Doğu'nun yüksek prevalans bölgelerinde erkeklerde insidans daha yüksektir, ancak diğer ilçelerde cinsiyet dağılımı değişkendir. Hastalık genellikle genç erişkin erkeklerde şiddetlidir.
 Etiyoloji bilinmemektedir, ancak genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu rol oynayabilir. HLA-B51 genetik markör, BD hastaların yaklaşık 60% 'inde bulunur.Genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), HLA-B51 ve HLA ERAP1'i (endoplazmik retikulum aminopeptidazları).Duyarlı bir bireyde, mikrobiyal maruziyet ve hücresel ve hümoral bağışıklığı içerebilen henüz bilinmeyen çevresel faktörler patojenik bir rol oynamaktadır.Proinflamatuar sitokin kaskadı, inflamatuar yanıtlar, nükseden ve gerileyen seyir ve immünosupresif ilaçlara verilen tedavi yanıtları, hastalığın otoinflamatuar-otoimmün bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

Patogenez
 Behçet hastalığının altında yatan patoloji incelendiğinde damar iltihabı anlamına gelen sistemik bir vaskülit olduğu saptanır.Fakat etiyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır.
 Ataklarla kronik bir seyir izleyen BH, deri ve mukoza lezyonları, eklem tutulumu ve görme kaybına neden olabilen göz tutulumu ile önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.
 Behçet hastalığının başlangıcı genellikle 20-40 yaşlar arasında olmaktadır.Erkeklerde daha sık görüldüğünü belirten çalışmalar olsa da kadın bireylerde de bu oran  sıklığı benzer olarak saptanmıştır. Fakat erkeklerde hastalık bulguları daha şiddetli gözlemlenmektedir.
 Behçet hastalığının patogenezi hakkında yapılan çalışmalar  ise HLA-B 51 geninin rol aldığını göstermektedir. Bazı çalışmalar, BP'nin gelişiminde ve ilerlemesinde immünolojik anormalliklerin önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Antijenler ve otoantijenler de dahil olmak üzere enfeksiyonla ilişkili tetikleyici faktörlerin, genetik yatkınlığı olan hastalarda BH gelişimine aracılık ettiği düşünülür. Bunun yanında adaptif bağışıklık sistemlerini aktive edip enfeksiyonlarla savaşmak için çok sayıda sitokin ve kemokin üretimine neden olduğuna da inanılmaktadır.

[Resim: n7k7x43.jpg]

Sınıflandırma Kriterleri
 Behçet hastalığı için Uluslararası Kriterler (ICBD), Uluslararası Behçet Hastalığı Kriterleri Revizyonu için Uluslararası Ekip (ITR-ICBD, 2013) ve Uluslararası Çalışma Grubu kriterleri şu anda kullanımda olan sınıflandırma kriterleridir.BH tanısı, uygun değerlendirmeler ve araştırmalarla ilgili ayırıcı tanıların dışlanmasından sonra karakteristik özelliklerle tanımlanan klinik tabloya dayalı olarak konur.

*The International Study Group criteria (1990):
1.)Tekrarlayan oral ülserasyonlar=Hekim veya hasta tarafından gözlemlenen, 12 aylık bir süre içinde en az üç kez tekrarlayan minör aft, majör aft veya herpetiform ülserasyon
Artı aşağıdakilerden herhangi ikisi:     
2.)Tekrarlayan genital ülserasyon=Hekim veya hasta tarafından gözlenen aftöz ülserasyon veya yara izi
3.)Göz lezyonu=Göz doktoru tarafından gözlenen ön üveit, arka üveit veya yarık lamba muayenesinde vitreus hücreleri veya retinal vaskülit
4.)Cilt lezyonları=Hekim veya hasta tarafından gözlenen eritema nodozum, psödofollikülit veya papülopüstüler lezyonlar veya hekim tarafından gözlenen akneiform nodüller
5.)Pozitif paterji testi=24-48 saatte bir yapılmış olan

*Behçet hastalığı için Uluslararası Kriterler (2006):
1.)genital aft=İki puan
2.)oküler lezyonlar=İki puan
3.)oral aft=Bir puan
4.)Cilt lezyonları=Bir puan
5.)damar lezyonları=Bir puan
6.)paterji=Bir puan(*Paterji testi pozitifliği steril bir iğneyle cildin delinmesinin 24-48 saat ardından ciltte reaksiyon sonucu görülen eritematöz papül denilen kırmızı kabarıkların oluşmasıdır.)
!!!3 veya daha fazla puan Behçet hastalığı kriterlerini karşılar.

[Resim: 1qi0un8.jpg]

Klinik Bulgular:

  Tekrarlayan oral ülserler: Dil, yanak mukozası, diş eti ve  dudak kenarında çıkabilir, genellikle birden fazla aft görülür. Bu lezyonlar hastaların %80 kadarında ilk bulgudur. İyi tanımlanmış sınırları olan ağrılı ülserlerdir. Skar bırakmadan iyileşirler.
[Resim: r813n9l.jpg]

  Genital ülserler: Görünümü ve seyri oral ülserlere  benzer olsa da, genellikle daha derindir ve daha az sıklıkla tekrarlanır. Skar dokusu bırakarak iyileşirler. Erkeklerde genital ülserlerin yaklaşık %90'ı skrotumda gelişir ve ağrılıdır. Kadınlarda vulva, vajina ve servikste gelişmelerine rağmen en yaygın lokalizasyon labiumdur.

  Cilt lezyonları:  Papülopüstüler lezyonlar, eritema nodozum lezyonları, tromboflebit ve çeşitli kutanöz ve vaskülitik lezyonlar olarak ayrılabilirler. Papülopüstüler lezyonlar en yaygın olanıdır ve eklem tutulumu olan kişilerde daha sık görülme eğilimindedir. Genellikle 24-48 saat içinde püstül haline gelen papüller olarak ortaya çıkarlar.Bu lezyonlar sterildir ve foliküliti andırabilir veya akne benzeri bir görünüme sahip olabilir.
 Eritema nodozum (EN) lezyonları hastaların üçte birinde görülür ve genel olarak alt ekstremiteleri etkiler. Gluteal bölgeler, yüz ve boyun da etkilenebilir. Kadınlarda daha sık görülür. Lokal pigmentasyon ve bazen pullanma ile 2-3 hafta kadar sürerler.

[Resim: f9zscj4.jpg]

     Göz lezyonları (Oküler belirtiler): Erkeklerde daha sık görülen oküler belirtiler hastaların %30-70'inde ortaya çıkan retina ve üveayı etkileyerek %25'inde körlüğe neden olur. Gözün ön, arka veya her iki segmentini (panüveit) etkileyen tekrarlayan, bilateral, granülomatöz olmayan kronik üveit atakları ile karakterizedir.
[Resim: h6im5ka.jpg]

   Nörolojik belirtiler: Hastaların %5-10'unda nörolojik bozukluk ortaya çıkar ve çoğunlukla erkekleri etkiler. Esas olarak merkezi sinir sistemini ve daha az ölçüde periferik sinir sistemini etkileyen hastalığın başlangıcından yaklaşık 5-7 yıl sonra ortaya çıkar. Tutulum genelde motor ağırlıklı olmak üzere duyusal etkilenim de görülebilir.Prognoz ağır seyirli ve kötüdür.

   Vasküler tutulum: Ekstremitelerin derin ven trombozları, tekrarlayan yüzeysel ven trombozu ile birlikte en sık görülen vasküler tutulum şeklidir. Erkekler kadınlardan daha fazla etkilenir. Venöz sistemde daha sık tutulum görülür. Genellikle venöz sistemde tıkanma arteriyel sistemde anevrizma ile karşılaşılır.

    Gastrointestinal tutulum: Hastaların %3-26'sında etkilenim gözlenebilir.Mukozal inflamasyon ve ülserasyon tüm gastrointestinal sistem boyunca ortaya çıkabilir.Özellikle ilioçekal bölge etkilenir.Peptik ülser ve ülseratif kolit görülebilir.

Kas-iskelet sistemi bulguları: Görülme sıklığı %50 dir. Artrit ve artralji, hastalığın en sık görülen kas-iskelet sistemi bulgularıdır. Eroziv olmayan monoartiküler veya oligoartiküler ve asimetrik tutulum gösteren artrit görülür.Ayak bileği ve diz eklemi başta olmak üzere alt ekstremite daha fazla etkilenir.Daha az oranda el, el bileği ve dirsek tutulumları da gözlenebilmektedir.
 Artralji, BH'de sık görülen bir semptomdur. Oligoartrit, monoartrit ve poliartrit, psoriatik veya romatoid artrit gibi diğer inflamatuar artritlerden ayırt edilemez olabilir, ancak genellikle aşındırıcı ve deforme edici değildir. Enteziyal inflamasyon bazen baskın bir özellik olabilir. Fibromiyalji, BH'de yaygın bir ağrı nedenidir.

TANI
 Dikkatli bir öykü ve ilgili tüm sistemlerin incelenmesi, uygun incelemelerle ayırıcı tanıların dışlanması gerekir. Özellikle diğer sistemik romatizmal hastalıklar (örn. sistemik lupus eritematozus), IBD, çölyak hastalığı, ilaca maruz kalma (metotreksat, nikorandil vb), cinsel yolla bulaşan hastalıklar (herpes virüsü, HIV, gonore, klamidya vb) ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyona bağlı olmayan ülserler , siklik nötropeni, vitamin eksiklikleri (B12) ve Sweet sendromunu taklit eden belirtilerle ortaya çıkabilir. Tanının doğrulanması, uygun klinik semptomlara, belirtilere ve ayırıcı tanıların dışlanmasına dayanır. Bir tanıya ulaşmak için multidisipliner bir uzman değerlendirmesi zorunludur.

Behçet hastalığı için rutin araştırmalar:
*Tam kan sayımı, böbrek, karaciğer, kemik profili
*CRP ve ESR dahil inflamatuar belirteçler
*İdrar analizi
*Göğüs röntgeni
*Çölyak incelemesi
*Dışkı örneği
*Otoimmün inceleme
*Pıhtılaşma profili ve antifosfolipid antikorları
*Ağız ve genital ülser sürüntüsü ve kültürü, bazen göz sürüntüsü

Nöro-Behçet
 Hastaların %10'unu etkileyen, parankimal ve parankimal olmayan hastalığa neden olabilen ciddi bir komplikasyondur. Beyin, beyin sapı, beyincik ve omuriliği etkileyen parankimal hastalık, nöraksiyel tutulumun derecesine bağlı olarak intraaksiyel kraniyal nöropati, oftalmopresis, piramidal hastalık, fokal ve multifokal serebral lezyonlar ve çeşitli beyin sapı sendromları ile sonuçlanabilir. Parankimal olmayan hastalık, tekrarlayan olabilen serebral venöz sinüs trombozu, intrakraniyal hipertansiyon ve menenjiti içerir. Bununla birlikte, en yaygın nörolojik semptom, BD olmayan migrene benzeyen migrendir. Uygun vakalarda manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans anjiyografi (MRA), bilgisayarlı tomografik venografi (CTV), manyetik rezonans venografi (MRV), beyin omurilik sıvısı çalışmaları ve elektroensefalogram gibi radyolojik incelemeler gerekebilir. .

Vasküler Behçet
Her boyuttaki hem arteriyel hem de venöz vasküler sistemi etkilemede benzersizdir ve önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Arteriyel hastalık venöz hastalıktan daha az yaygındır. Enflamasyon sonucu oluşan arter lezyonları anevrizma, ülserasyon, tromboz ve stenoza neden olurken, venöz hastalık başlıca ven trombozu ve tromboflebit olarak kendini gösterir. Trombüs genellikle damar duvarına sıkıca yapışıktır ve embolize olmayabilir. Doppler ultrason çalışmaları, CT, CTV, MRI, MRA ve MRV ile vasküler sistemin uygun şekilde görüntülenmesi gerekli olacaktır. BT anjiyografi iyi anatomik ayrıntılar verir ancak erken büyük damar hastalığında kullanımı sınırlıdır ve MRA yapısal değişikliklerin ayrıntılarını sağlar ancak klinik hastalık aktivitesi ile korelasyon her zaman iyi değildir.18 BT veya manyetik rezonans lokalizasyonu ile F-fludeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi, diğer büyük damar vaskülitlerinde olduğu gibi klinik hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde faydalı olabilir, ancak immünosupresif tedavi ile değiştirilebilir.

BEHÇET HASTALIĞINDA FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
 Hastalığın karmaşık doğası ve çoklu sistem tutulumu nedeniyle, ilgili uzmanların katılımıyla bütüncül bir yönetim yaklaşımı gereklidir. Herhangi bir kronik hastalıkta olduğu gibi, yönetime farmakolojik ve farmakolojik olmayan kombine bir yaklaşım esastır.
 Behçet'li hastalarda tedavinin temel amacı, remisyon sağlamak ve sürdürmek ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmektir. Tedavi seçimi, ilgili organa ve hastalığın ciddiyetinin değerlendirilmesine dayanır. Behçet hastalığının klinik ifadesi heterojen olduğundan, farmakolojik tedavi değişkendir ve büyük ölçüde hastalığın ciddiyetine ve organ tutulumuna bağlıdır.Çoğunlukla hastalığın erken ve aktif döneminde oluşan geri dönüşümsüz hasarı önlemek ve genellikle hasara yol açmayan ancak yaşam kalitesini etkileyen mukokutanöz ve eklem tutulumu alevlenmelerini önlemektir.
 Behçet hastalığında önceliğimiz inflamasyon ataklarını kontrol altına almaktır.Tedavideki amacımız hastalık semptomlarını gidermek, geri dönüşümsüz organ hasarının önüne geçmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Tedavi hastalığın ciddiyetine etkilenen organa, başlangıç yaşına, hastalık süresine ve nüks sıklığına göre değişir.
 Hastalar genellikle ağrı, bozulmuş egzersiz kapasitesi ve kas gücü nedeniyle dinlenmeye eğilimlidir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun ağrı ve tutuklukların giderilmesinde, deformitenin önlenmesinde, kas dokusunun yeniden oluşturulmasında, el becerisinin geliştirilmesinde ve fonksiyonun iyileştirilmesinde önemli etkileri vardır. Aslında termoterapi, elektroterapi ve balneoterapiyi içeren fizik tedavi modaliteleri sıklıkla farmakolojik tedavilere olan ihtiyacı azaltır.

1.) Hasta eğitimi
 Bireylerin hastalıkların sonuçlarını yönetebilmeleri için hasta eğitimi son derece önemlidir. Eğitimsel müdahaleler, enerji tasarrufu/yorgunluk yönetimi, uyku hijyeni eğitimi, ağrı giderme stratejileri, gevşeme eğitimi ve fonksiyonel sakatlık ve psikolojik durum üzerinde önemli etkileri olan egzersiz önerilerini içerir.

2.) Yardımcı cihazlar
 Optimum ağrı kontrolü ve egzersiz tedavisine rağmen tam fonksiyon geri yüklenemez. Bu gibi durumlarda, günlük yaşam aktiviteleri ve transfer için uygun yardımcı cihazlar kullanılarak fonksiyon iyileştirilebilir.Bastonlar, koltuk değnekleri, yürüteçler, ayak bileği ortezleri veya dizlikler gibi yardımcı cihazlar, en yüksek ambulatuar potansiyelin gerçekleştirilmesi için önemli olabilir.

3.)Termoterapi
 Termoterapi, soğuk veya sıcak bir kaynak veya suya daldırmalı bir kontrast banyosu içerir. Soğuk (buz paketleri, buz masajı veya spreyler) veya sıcak (sıcak paketler, sıcak nemli havlular, ılık su, parafin banyoları veya kızılötesi radyasyon) ve derin ısı (kısa dalga diatermi veya ultrason) kaynağının lokal olarak uygulanması ağrı eşiği ve eklem sertliğini azaltır.Temel bir kural, kronik ağrı veya iltihabın sıcağa daha iyi ve akut ağrıya soğuğa daha iyi yanıt vermesidir. Normal sıcak veya soğuk uygulama süresi günde 20 ila 30 dakikadır ve çoğu evde kullanım için reçete edilebilir. Kontrast banyoları iltihabı, şişmeyi, ağrıyı ve eklem sertliğini azaltır. Kontrast banyolarının etkinliğine ilişkin sistematik bir inceleme, kas içi sıcaklık ve lenfatik sistem üzerinde herhangi bir fizyolojik etki göstermezken, cilt sıcaklığında bir artış ve deri altı seviyesine kadar yüzeysel kan akışı kaydedildi. Artritik eller için faydalı kısa vadeli etkiler için egzersizlerle birlikte parafin banyoları ve kızılötesi radyasyon önerilebilir. Termal tedavinin sınırlamaları, semptomların tam olarak hafifletilmemesi ve bazı hastaların (özellikle dolaşım veya duyusal eksiklikleri olanlar) yeterince yoğun bir termal uyarıyı tolere edememesini içerir. Yardımcı bir ağrı kontrolü yöntemi olarak veya egzersiz tedavisine hazırlık olarak kullanılmalıdır.
 Ekstremitelerin derin ven trombozu veya iskemi açısından rutin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Vaskülit nedeniyle termal uygulamaların kontraendikasyon durumlarına dikkat edilmelidir.

4.)Hidroterapi
 Hidroterapi, bir havuza veya ılık su içeren bir Hubbard tankına daldırılarak vücut veya vücut bölümleri için yüzdürme ve yüzeysel ısıtma kombinasyonu sağlar. Hidroterapinin sıcaklık ve yerçekimi önleyici etkileri, özellikle şiddetli büyük eklem tutulumu olanlar için egzersiz ve ambulasyonu kolaylaştırabilir.Egzersizler sudaki aerobik, direnç ve esneme aktivitelerini içerir ve karada yapılan egzersize benzer fiziksel faydalar sağlar, ancak ek ve önemli psikolojik etkileri olabilir.
 Balneoterapi, önemli mineral içerikli termal su ile doldurulmuş banyolara daldırılarak yapılan tıbbi tedavi uygulamasıdır. Bu terapide tuz veya mineral banyoları, kükürt banyoları ve radon-karbon dioksit banyoları gibi farklı maden suyu türleri kullanılabilir.Balneoterapinin amacı ağrıyı dindirmek, eklem hareketlerini iyileştirmek ve sonuç olarak hastaların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktır.

[Resim: fj3c0ko.jpg]

5.)Elektroterapi
*Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS): akut ve kronik ağrı için bir tedavi yöntemi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır ve kronik, malign olmayan ağrılı hastaların %20-40'ında ve postoperatif ağrılı hastaların %70-90'ında ağrıyı azalttığı bildirilmektedir.Diğer tür tedavilere yanıt vermeyen kronik artritik diz eklemi ağrısında zaman zaman faydalı olduğu kanıtlanmıştır. TENS'in teorik etki mekanizmasının, omuriliğin önemli jelatinosa seviyesinde ağrı dürtü iletiminin inhibisyonunu ve ağrı algısının daha merkezi olarak değiştirilmesini içerdiği düşünülmektedir. Diğer olası mekanizma, endojen opioidlerin salınımıdır.

[Resim: qgesxfx.jpg]

*İnterferansiyal Akım: Ağırlıklı olarak ağrı tedavisi için kullanılan, tedavi alanlarına derinlemesine nüfuz edebilen bir elektroterapötik tekniktir.

* Düşük seviye lazer tedavisi (LLLT): Kas-iskelet sistemi tutulumu olan hastalarda ağrıyı gidermek ve işlevi iyileştirmek için başka bir yöntemdir. Lazer, hücre içinde fotokimyasal reaksiyona neden olan tek bir dalga boyunda saf ışık yayar. LLLT,romatoid artritli kişilerde ağrıyı ve sabah tutukluğunu dört haftaya kadar azaltır, bu da etkinin uzun süreli olmadığı anlamına gelir.

*Terapötik ultrason (US):  Termal etkileri veya inflamasyonu azaltmak için darbeli sıralama ile ağrıyı gidermek için sürekli bir şekilde yüksek frekanslı mekanik titreşimler sağlar.Sürekli ultrasonun ısıtma etkileri ayrıca kas spazmlarını azaltabilir ve inflamatuar toksinleri azaltmak için kan akışını uyarabilir. Elastikiyetini artırmak için kolajen gibi daha derin dokulara nüfuz edebilir. Elin dorsal ve palmar yönlerine uygulanan US, plaseboya kıyasla artan kavrama gücü gösterilmiştir.

6.) Terapötik egzersiz
 Artritli hastalarda fiziksel ve psikolojik faydalar açısından genellikle olumlu bir yanıt sağlar.Karada ve suda egzersiz tedavisi, spor ve eğlence,mesleki,günlük yaşam,aerobik aktiviteleri, esneklik ve kas güçlendirme core stabilite egzersizlerini ve sağlık durumunu değiştirmek için denge rehabilitasyonunu kapsar.Spesifik  veya tüm vücudun planlı, yapılandırılmış ve tekrarlayan hareketlerinden oluşur. Bir Eklemin artritik tutulumu her zaman ilişkili kas gruplarında güç kaybına neden olur. Özellikle erken dönemlerde eklemlere ağırlık vermeyen egzersizler, özellikle yüzme ve bisiklete binme teşvik edilmelidir.
 Bir egzersiz programının reçetesi, tıbbi bir reçete kadar özenli olmalıdır. Bu nedenle egzersiz reçetesinde ağrı eşiği, egzersiz fizyolojisi, hastanın fonksiyonel kısıtlılıkları ve hastalık aktivitesi dikkate alınmalıdır.   Alevlenmeler sırasında egzersizler yatarak veya poliklinikte gözetim altında yapılmalıdır. Hangi egzersizlerin ne sıklıkta, hangi sırayla ve ne zaman yapılması gerektiği sorularına cevap vermek her zaman kolay değildir. Egzersizler hasta kendini iyi hissettiğinde yapılmalıdır. Ağrı kontrolü genellikle egzersiz öncesi gerekli olduğu için egzersiz sonrasında da gerekli olabilir.

*Germe Egzersizleri: Terapötik germe egzersizlerinin amacı, kontraktürü önlemek veya pasif, aktif destekli ve aktif egzersizlerle hareket açıklığını arttırmaktır. Pasif gerdirmenin artrit tedavisinde çok az yeri vardır. Hasta eklemin mevcut hareket açıklığını elde etmek için bir egzersiz başlatabildiğinde aktif yardımlı germe kullanılır. Hareket açıklığının korunmasında genellikle aktif germe tercih edilir. Germe egzersiz programı en az stresli hareketlerle tasarlanmalıdır.

[Resim: ikgyyfp.jpg]

[Resim: imcknsm.jpg]


*Kuvvetlendirme Egzersizleri: Terapötik güçlendirme egzersizlerinin amacı, işlevselliği kolaylaştırmak için belirli kas gruplarında güç ve dayanıklılık geliştirmektir. İki ana kategorizoi;imetrik ve izotonik. 
   a)İzometrik (statik) kuvvet, bir kas grubu tarafından hareketsiz nesnelere karşı uygulanabilecek maksimum kuvvet olarak tanımlanabilir.Artrit ile ilişkili zayıflık için optimum bir tedavidir.
   b)İzotonik (dinamik) kuvvet,bir nesneyi hareket ettirirken gerçekleştirilebilecek maksimum kuvvettir.

[Resim: gycd8qz.jpg]


[Resim: dvxslxc.jpg]

*Aerobik Egzersizler: Sağlıkla ilgili zindeliğin bileşenlerini iyileştirir, psikolojik durumu iyileştirir, ağrı ve yorgunluğu azaltır ve hastalık aktivitesini şiddetlendirmeden veya eklem hasarını hızlandırmadan fonksiyonel kapasite üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

[Resim: k1qkdk3.jpg]

 Akut dönemde artriti olan hastaya fizyoterapi yaklaşımı olarak oluşan ödemi azaltıcı yönde uygulamalar, ağrısız açılarda eklem hareket açıklığı egzersizleri yapılmalıdır. Akut dönemde ağrıdan dolayı hareketsizlik sonucunda eklem hareket açıklığı ve proprioseptif duyu azalıp quadriseps femoris kasında kuvvet kaybı oluşabilir. Bu sebeple proprioseptif duyuyu geliştirici ,hareket açıklığını ve kas kuvvetini arttırıcı egzersizler planlanmalıdır.

Özetle Fizik tedavi modaliteleri ve rehabilitasyon müdahaleleri ve etkileri şu şekildedir;
1.)Hasta eğitimi=Ortak koruma, enerji sohbeti, ağrı engeli ile başa çıkma ve çalışma yeteneğini sürdürür.
2.)Dinlenme ve splintleme (akut evre)=Ağrı ve iltihabı azaltın, eklem stresini/deformitelerini önler.
3.)Soğuk (akut evre) ve sıcak (kronik evre) uygulamalar=Ağrının kısa süreli rahatlaması, eklem sertliği, kas spazmı
4.)TENS (akut ve kronik evreler)=Ağrıyı azaltır.
5.)Hidroterapi=ROM'u artırın, kasları güçlendirin,ağrılı kas spazmını rahatlatın,hastanın refahını iyileştirir.
6.)Yardımcı cihazlar=Ağrıyı ve fonksiyonel eksiklikleri azaltın, hastaların bağımsızlığını ve kendi kendine yeterliliğini korur.
7.)Egzersiz yapmak=
  *Güç ve aerobik egzersizler=Hastalık aktivitesini veya eklem yıkımını şiddetlendirmeden kas gücünü, dayanıklılığını, dengeyi, aerobik kapasiteyi ve psikolojik sağlığı geliştirir.
  *İzometrik egzersiz =Yeterli kas tonusu.
  *ROM ve esneklik egzersizi=Periartiküler dokuların elastikiyetini arttırın,kontraktürleri önler.

MEDİKAL TEDAVİ
 Yapılan çalışmalarda eklem tutulumu olan bireylerde kolşisin, antiinflamatuar ilaçlar ve sulfasalazinin kullanılabilecek ilk seçenekler olduğu ,düşük doz kortikosteroit ve azatiopürinin bir sonraki basamakta kullanılabileceği biyolojik ajanlardan interferon ve TNF-a antagonistlerinin ise bu tedavilere dirençli olgularda kullanılması gerektiği bildirilmiştir.

 

     KAYNAKÇA

1-Yıldırım M, Kılınç Y, Ceyhan AM. Behçet hastalığı patogenezindeki yenilikler. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2009; 16 (3): 29-34
https://dergipark.org.tr/en/download/art...ile/196781
2-BOZKURT, E., & İMAMOĞLU, N. BEHÇET HASTALIĞI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ.
https://pharmacy.erciyes.edu.tr/ckfinder...rt_Tez.pdf
3- Karabacak, E., Aydın, E., Doğan, B., Tekeli, H., Tekin, L., Göker, K., & Malkoç, E. (2014). Behçet hastalığı: 182 hastanın klinik ve demografik özellikleri. Archives of the Turkish Dermatology & Venerology/Turkderm, 48(3).
https://jag.journalagent.com/turkderm/pd...21_126.pdf
4- https://jag.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURDERM_43_SUP_2_92_97.pdf
5-ROMOTOLOJİK HASTALARDA FİZYOTERPİ VE REHABİLİTASYON KİTABI,Prof.Dr.Ferda Dokuztuğ Üçsular
6-Tong B, Liu X, Xiao J, Su G. Immunopathogenesis of Behcet's Disease. Front Immunol. 2019 Mar 29;10:665. doi: 10.3389/fimmu.2019.00665. PMID: 30984205; PMCID: PMC6449449.
7-Nakamura, K., Tsunemi, Y., Kaneko, F., & Alpsoy, E. (2021). Mucocutaneous Manifestations of Behçet's Disease. Frontiers in medicine, 7, 613432. https://doi.org/10.3389/fmed.2020.613432
8-Scherrer, M., Rocha, V. B., & Garcia, L. C. (2017). Behçet's disease: review with emphasis on dermatological aspects. Anais brasileiros de dermatologia, 92(4), 452–464. https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20177359
9-Saleh, Zeinab, and Thurayya Arayssi. “Update on the therapy of Behçet disease.” Therapeutic advances in chronic disease vol. 5,3 (2014): 112-34. doi:10.1177/2040622314523062
10-Gurcay, Eda, and Aysen Akinci. “Autoinflammatory Diseases and Physical Therapy.” Mediterranean journal of rheumatology vol. 28,4 183-191. 22 Dec. 2017, doi:10.31138/mjr.28.4.183
11-Nair, Jagdish R, and Robert J Moots. “Behcet's disease.” Clinical medicine (London, England) vol. 17,1 (2017): 71-77. doi:10.7861/clinmedicine.17-1-71
 
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi