Konuyu Değerlendir
  • 2 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

EL-EL BILEĞI ANATOMİSİ: KEMIKLER,EKLEMLER,LIGAMENTLER VE KASLAR
#1

EL BİLEĞİ
KEMIKLER
Radius ve ulna stiloid çıkıntı,radius dorsal tüberkül,radius distal artiküler yüzey ve 8 tane küçük karpal kemikten meydana gelir.Bu karpal kemikler;
   proximal sıra dıştan içe doğru sıralarsak》
    Skafoid=En büyük proximal kemiktir.Üst kısımda radiusla eklem yapar.El bilek kemiklerinin içinden en çok kırılanıdır.
    Lunatum=Üst kısmında radiusla eklem yapar.En çok çıkan el bilek kemiğidir.
    Triquetrum=Ulna ile disk aracılığıyla indirekt eklem yapar.
    Pisiform=En son gelişen el bileği kemiğidir.Önkol kemikleriyle eklem yapmaz.

[Resim: vgxq8Q.jpg]

   Distal sıra dıştan içe doğru sıralarsak》
    Trapezyum=1.metacarpal ile eklemleşir.
    Trapezoideum=2.metacarpal ile eklemleşir.
    Kapitatum=3.metacarpal ile eklemleşir.Ilk gelişen ve en büyük el bileği kemiğidir.
    Hamatum=4.ve 5.metacarpal ile eklem yapar(2 metacarpal kemikle eklemleşir)

EKLEMLER
1)Distal Radioulnar Eklem
*Konkav yüzeyi radius distalindeki ulnar çentik;Konveks yüzeyi caput ulna'dır.
*Arada üçgen şeklinde fibrokartilaginöz yapıda discus artikularis bulunur.Diskin her iki yüzeyi de konkavdır.
2)Radiocarpal Eklem
*Elipsoid tip olan eklemde konkav kısım radiusun distalindeki eklem yüzüyle distal radioulnar eklemdeki articular diskin alt yüzüdür.
*Bilek extansiona ve ulnar deviasyona geldiğinde,temas alanı en geniş düzeydedir.Ayrıca bu pozisyonda maximal kavram gücü sağlanır.

[Resim: JKooy6.jpg]

3)Midcarpal Eklem
*Proximal ve distal karpal sıranın arasındaki eklemdir.
*Plana tipi eklemde,eksene göre değisken kayma hareketi yaparlar.
4)İntercarpal Eklem
*Diğer eklemler kadar hareketli değildir.
*Bileğin tam hareket açıklığını tamamlayabilmesi için önemlidir.

LİGAMANLAR
》İntrinsik Grup
Kısa=
*Palmar ve Dorsal
Orta=
*Lunotriquetral(en sık yaralanan intrinsik ligamanlardan biri,trianguler fibrokartilaj/TFCC ile beraber bulunur.)
*Skofulanat(en sık yaralanan intrinsik ligamanlardan biri)
*Skafotrapezium
Uzun=
*Palmar interkarpal 5
*Deltoid
*Dorsal interkarpal

[Resim: F1dmMS.jpg]

》Ekstrinsik Grup
*Dorsal Radiocarpal
*Radial Kollateral
*Palmar radiocarpal[Radiolunat,radioskafolunat(palmar yüzeyin ana ekstrinsik stabilizatorlerinden biri),radiokapitat]
*Ulnarkarpal Komplex(artiküler disk,ulnar kollateral,palmar ulnakarpal)

[Resim: Tr5KOI.jpg]☆TRIANGULER FIBROKARTILAJ KOMPLEXI/TFCC
*TFCC;
¿kıkırdak disk,
¿embriyolojik bir artık olan her zaman ¿bulunmayabilen menisküs homoloğu,
¿palmar ve dorsal distal radioulnar bağlar,
¿ulnar kollateral bağ,
¿extansör karpi ulnaris kas kılıfının tabanı,
¿ulnalunat,ulnotriquetral bağlardan oluşan konnektif doku komplexidir.
*Ulnocarpal boşluğu doldurarak;karpal kemiklerin ulnanın distaline takılmadan pronasyon ve supinasyona izin verir.
*Distal radioulnar eklemin major stabilizatörüdür.
*El bileğine yüklenen stresin absorbsiyonunda ve lateral deviasyon sınırlandırmasında görevlidir.

[Resim: J7K0aW.jpg]☆TENODEZ EFEKTI
*El bileğinin hafif extansiyonuyla parmak flexör kasları,tam flexiona gelmek için maxsimal fonksiyonel uzunluk kazanır.
*El bileğinin hafif flexionu ise;parmak extansırleri üzerine gerilim uygulayarak otomatik olarak elin açılmasını ve tam parmak extansiyonunu sağlar.

[Resim: 63z3KS.jpg]EL
KEMIKLER
*Metacarpaller=2 ve 5 palmar yüze bakarken başparmak metacarpı 90 derece olacak şekilde mediale dönüktür.Bu sayede 1.metacarp tüm başparmağın palmar yüzü boyunca parmaklara doğru hareketini serbest şekilde yapabilir.

[Resim: sykOR8.jpg]

EKLEMLER
》Karpometakarpal eklem
*Distal carpal dizi ile beş metakarpal kemiğin tabanı arasında bulunur.
*Metakarpal eklemler güçlü transvers bağlarla desteklenir.
*Volar ve dorsal bağlar ise daha zayıftır.
*Karpimetacarpal eklemlerin palmar yüze doğru hafif bir konkaviteye sahiptir.Bu kavrama beceresi için önem arz etmektedir.
》Metakarpofalangeal Eklem
*Elipsoid ya da sferoid tipte iki eksenli eklemlerdir.
*Extansion,flexion yani acma ve kapama hareketini yaparlar.

[Resim: J38SpM.jpg]
☆BAŞPARMAK ÖNEMI
*Sağlam bir elde başparmak tüm el fonksoyonlarının yüzde 40 ında görev alır.
*Karpometakarpal eklem;eklemi çevreleyen kapsül geniş hareket açısına izin veren gevşek bir yapıya sahiptir.Stabilizasyonu ligamanlar ve üzerine yerleşmiş kaslar sağlar.
*Başparmakta önem arzeden PULLEY SISTEMI'nin ana fonksiyonu ise tendonların üzerini kapatarak parmakların flexion hareketine izin vermesidir.
*Pulleyler;halkasal(annular,anüler,A)ve çapraz(cruciform,krusiform,C)olarak iki tiptir.
*Anular pulleyler;daha kalın,sağlam ve geniş fibröz yapılardır.Parmak flexionu sırasında tendon genişlemesini önleyerek yeterli tendonkayması için optimal eklem fonksiyonunu sağlamış olur.
*Çapraz pulleyler;Fleksör kılıfın flexibilitesini ve flexion hareketinin daha rahat olmasını sağlar.
*Başparmak flexionu;flexör pollicis longus ve flexor pollicis brevis tarafından gerçekleştirilir.Flexionda dorsal kapsül gerilir.
*Dijitallerde ise flexionu;flexor digitorum profundus ve flexor digitorum superficialis tarafından gerçekleştirilir.Hareket esnasında interfalangeal eklemlerin dorsal kapsül ve radial kollateral ligamanın gerilmesine neden olur.

[Resim: kVlt7C.jpg]EL ARKLARI
》Transvers Ark:Proximal transvers ark karpal kemikler tarafından oluşturulur.Distal transvers ark parmakların metakarpal başlarından oluşur.
》Longitudinal Ark:5 tane digital yolun(her yol o parmağın MKF,DIF VE PIF eklemlerini içerir.)kemikleri tarafından oluşturulur.Yani 5 tane longitudinal ark vardır.
》Oblik Ark:Eldeki kavrama sırasinda başparmak ve diğer dört parmak arasında oluşan arktır.Bir ve ikinci parmak arasındaki ark ince kavramada;diğer parmaklardaki ark ise kaba kavramada önemlidir.EL KASLARI
*Ekstrinsik kasların origoları ön koldadır,intrinsik kaslar ise elde başlayıp elde sonlanırlar.
*Ekstrinsik kaslar,flexor ve extansor olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.Extansör grup kaslar başparmağa,diğer parmaklara ve el bileğine extansiyon yaptırırlar.Flexor grup kaslar ise parmaklar ve el bileğine flexion yaptırır.
*İntrinsik kaslar,elin normal fonksiyonunu sağlamak için ekstrinsik kaslarla birlikte ortak çalışır.
》İntrinsik el kasları:

a)Tenar kaslar:
M.Abduktor Pollicis Brevis
*Scaphoideum ve trapeziumdan başlayarak başparmağın proximal falanksının bazisine insertio yapar.N.Medianus tarafından innerve edilir.Başparmak CMC flexion ve abduksiyon buna ek olarak MCP flexionu yaptırır.
M.Flexor Pollicis Brevis
*Caput superficiale ve caput profundum olmak üzere iki başı vardır.Trapezium ve Capitatumdan başlar başparmağın proximal falanksınım bazisine insertio yapar.N.Medianus tarafından innerve edilir.Başparmak CMC ve MCP flexionu yaptırır.
M.Opponens Pollicis
*Trapezium ve retinaculum flexorumdan başlayarak 1.metacarpın anterolateral yüzüne instertio yapar.N.Medianus tarafından innerve edilir.Başparmak CMC oppozisyonu yaptırır.

[Resim: s23bqN.jpg]

b)Hipotenar kaslar
M.Flexor Digiti Minimi
*Hamatuma origo yaparak kücük parmağın proximal falanksının bazisine insertio yapar.N.Ulnaris tarafından innerve edilir.5.parmak MCP flexionu yaptırır.
M.Opponens Digiti Minimi
*Hamatum ve retinaculum flexoruma origo yaparak 5.metakarpale insertio yaparak sonlanır.N.Ulnaris tarafından innerve edilir.5.Parmak CMC oppozisyonu yaptırır.
M.Abduktor Digiti Minimi
*Os pisiformdan başlayıp küçük parmağın proximal falanksının bazisine insertio yaparak sonlanır.N.Ulnaris tarafından innerve edilir.5.parmak MCP abduksiyonu yaptırır.

[Resim: izN06g.jpg]

c)Orta Kompartman
M.Adduktor Pollicis
*Caput Obliquum ve caput transversum olmak üzere iki başı vardır.Os capitatum,2.ve 3.metakarplardan başlar ve başparmak proximal falanksın bazisine insertio yapar.N.Ulnaris tarafından innerve edilir.Başparmağa adduksiyon yaptırır.
Lumbricaller 1-2
*M.Flexor digitorum profundusun lateral iki tendonunda başlayarak 2.ve 3.parmakların extansör ekspansiyonunun lateral tarafına insertio yapar.N.Medianus tarafından innerve edilir.MCP flexionu yaparken PIF VE DIF extansionu yaptırır.
Lumbricaller 3-4
*M.Flexor digitorum profundusun medial iki tendonundan başlayarak 4.ve 5.parmakların extansör ekspansiyonunda sonlanır.N.Ulnaris tarafından innerve edilir.MCP flexioni yaparken PIF VE DIF extansionu yaptırır.
Palmar interosseosiler
*2,4 ve 5 metacarplardan başlar ve 2,4 ve 5 parmakların proximal falanksın bazisinde sonlanır.N.Ulnaris tarafından innerve edilir.2,4 ve 5.parmağa MCP adduksiyonu yaptırırlar.
Dorsal Interosseosiler
*İlgili 2 metakarpın(1 2 3 4)komşu bölümlerinden başlayarak 2 3 ve 4.parmakların proximal falankslarında sonlanır.N.Ulnaris tarafından innerve edilir.2 ve 4.parmak MCP abduksiyonu,3.parmak ulnar ve radial deviasyonu yaptırır.

》Ekstrinsik Bölge Kasları
M.Abduktor Pollicis Longus
*Ulna ve radiusun posterior yuzünden ve membrana interosseadan başlayarak 1.metakarpalin bazisinden sonlanır.N.Radialis tarafından innerve edilir.Başparmağa abduksiyon ve extansion yaptırırken ele radial deviasyon yani adduksiyon yaptırır.
M.Extansör Pollicis Brevis
*Radiusun posterior yüzünden ve membrana interosseadan başlayarak başparmağın proximal falanksında biter.N.Radialis tarafından innerve edilir.1.parmak CMC ve MCP eklemlerine extansion yaptırır.
M.Extansör Carpi Radialis Longus ve Brevis
*Her iki kas ortak olarak epicondylus lateralisten başlar.Longus 2. brevis ise 3.metakarpın bazisinde sonlanır.N.Radialis tarafından innerve edilir.Bilekte extansion ve abduksiyon yaptırır.
M.Extansör Carpi Ulnaris
*Epicondylus lateralisten başlayarak 5.metakarpın bazisinde sonlanır.N.Radialis tarafından innerve edilir.Bilekte extansiyon yaptırırken aynı zamanda adduksiyon hareketini gerceklestirir.

[Resim: Qf2XOO.jpg]

M.Extansör Pollicis Longus
*Ulnanın posterior yüzünden ve membrana interosseadan başlayarak başparmağın distal falanksında sonlanır.N.Radialis tarafından innerve edilir.1.parmağa extansion yaptırır.
M.Extansör digitorum
*Epicondylus lateralisten başlayarak 2.ve5.parmakların extansör ekspansiyonları,orta ve distal falanksların bazislerine insertio yapar.N.Radialis tarafından innerve edilir.Bilekte ve parmaklarda extansion yaptirırlar.
M.Extansör Digiti Minimi
*Epicondylus lateralise origo yapıp 5.parmağın extansör ekspansiyonuna insertio yapar.N.Radialis tarafından innerve edilir.Küçük parmağa extansiyon yaptırır.
M.Extansör Indicis
*Ulnanın posterior yüzü ve membrana interosseadan başlayarak 2.parmağın extansör ekspansiyonuna insertio yapar.N.Radialis tarafından innerve edilir.2.parmağa extansiyon yaptırır.


Etiket:pulley sistemi,tenodez efekti,lumbricaller,tfcc,triangulerfibrokartilaj komplexi.
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi