Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

EL - EL BİLEĞİ MUAYENESİNDE KULLANILAN KLİNİK TESTLER
#1

EL- EL BİLEĞİNDE KULLANILAN KLİNİK TESTLER


Bağ, Kapsül ve Eklem İnstabilite Testleri
 
Başparmak Ulnar Kollateral İnstabilite Testi: 

[Resim: aehnlam.jpg]

Hasta, ön kolu supinasyon ve pronasyon arasında mid pozisyonda olacak şekilde oturur. Testi uygulayan kişi elin dorsal tarafında pozisyon alır.Başparmak ve işaret parmağını kullanarak birinci metakarpalı stabilize eder. Diğer elinin  başparmağını ve işaret parmağını kullanarak proksimal falanksın proksimal kısmını tutarak ulnar yönde kaydırır.30° -35°'den daha büyük bir valgus hareketi, MCP ekleminin ulnar kollateral ve aksesuar bağlarının tam bir yırtılmasını gösterir, bundan daha az derecede valgusa gitmesi ise burkulmanın varlığını gösterir.  Birinci metakarpofarangeal eklemin ulnar kollateral ligamentinin kopması kaleci veya kayakçı başparmağı olarak bilinir.
 

Supinasyon Kaldırma Testi (Supination lift test):

[Resim: s1f4xnb.jpg]

Bu test, ulnanın distalinde  triangular fibrokartilaj kompleksinde (TFCC) patoloji olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Hasta, dirsekler 90° bükülü ve ön kollar supinasyonda, avuç içleri bir masanın alt tarafına ya da muayene edenin ellerine temas ederek oturtulur. Daha sonra hastadan ellerini masayı yukarı kaldıracak şekilde  veya  muayene edenin ellerine direnç uygulayarak kaldırmak üzere  hareket ettirmesi istenir. Bileğin ulnar tarafında lokalize ağrı oluşması TFCC yırtığı için pozitif bir işareti belirtir.Aksiyal Yük Testi:

Falankslar, metakarpal veya metakarpallere komşu karpal kemiklerde olası bir kırığı ya da muhtemel  eklem artrozunu gösteren bir testtir. Örneğin başparmağın değerlendirilmesinde hasta otururken, muayene eden kişi bir eliyle hastanın bileğini sabitler ve diğer eliyle hastanın başparmağını abdüksiyon ve ekstansiyona alarak  İP eklemden tutar. Daha sonra MCP ekleme doğru başparmağa aksiyal kompresyon uygular. Ağrı ve/veya krepitasyon oluşması sonucunda test pozitif kabul edilir.Bunnell-Littler Testi:

[Resim: icaufdb.jpg]

Bu test, parmakların proksimal interfalangeal eklemlerinin fleksiyon kısıtlılığının nedeninin belirlenmesinde yararlıdır. Bu eklemlerdeki bir fleksiyon kısıtlılığı intrensek kasların gerginliğinden (interosseözler ve lumbrikaller) veya eklem kapsülünün kontraktürüne ikincil olarak ortaya çıkabilir. Değerlendiren kişi hastanın MCP eklemi ekstansiyon poziyondayken PIP'yi pasif olarak fleksiyona getirir ve hareket açıklığını not eder. Daha sonra MCP eklemi bükülmüş haldeyken bu hareket tekrarlanır. İki test arasında harekette herhangi bir değişiklik saptanmazsa, PIP ekleminde kapsüler kısıtlama söz konusudur. MCP eklemi fleksiyondayken intrinsik kaslar gevşeyeceğinden dolayı hareket artarsa lumbrikal kasların gerginliğinin fleksiyonu engellediği saptanmış olur.


Retinakular Test: 

[Resim: 4307tve.jpg]

Bu test hastanın distal interfalangeal eklemine fleksiyon yaptıramamasının sebebinin belirlenmesinde kullanılır. Bu yetersizliğe, eklem kontraktürü veya retinaküler ligamanların gerginliği neden olabilir. Proksimal interfalangeal ve metakarpofalangeal eklemleri nötral pozisyonda tutmak için hastanın parmağı kavranır.Parmak desteklendikten sonra distal interfalangeal eklemi fleksiyona getirmeye çalışılır .Eğer distal interfalangeal eklem fleksiyona gelmezse, retinaküler ligamentleri gevşetmek için başlangıçta proksimal interfalangeal eklem fleksiyona getirilerek  test uygulanır ve  fleksiyon oluşursa retinaküler ligamanların gerginliği şüphelenilir;fleksiyona gelmezse, distal interfalangeal eklemde kontraktür olduğu düşünülür.


Watson Testi (skafoid-lunat ayrışma testi);

[Resim: ptlmsud.jpg]

Hastanın dirseği masaya dayalı ön kol fleksiyon pozisyonda elin palmar yüzü terapiste dönük şekilde pozisyonlanır.Terapist kendi başparmağını hastanın volar el bileği skafoid tüberkülüne ve diğer dört parmağını el bileğinin dorsaline yerleştirir. Terapist diğer elinin yardımı ile hastanın el bileğini dorsifleksiyon ulnar deviasyon pozisyonundan palmar fleksiyon radial deviasyona getirirken  skafoid tüberkülü yukarıya doğru bastırır. Normal koşullarda skafoid radial deviasyonda ekstansiyondan fleksiyona gider, fakat skafoidin bu hareketi bu testte terapist tarafından engellenir. Skafolunat instabilite varlığında, bu testin uygulanması ile skafoid hem normal fizyolojik hareketi olan fleksiyon hareketini yapamadığından hem de bağ patolojisi olduğundan, distal radius dorsal köşesinden (karşı taraftan) sublukse olur ve bir ses oluşturur. Eğer terapist başparmağını skafoid tüberkülünden kaldırırsa, skafoid distal radius skafoid fossasındaki yerine redükte olur ve yine bir ses oluşturur.Tendon ve Kaslar İçin Testler


Finkelstein Testi (De Quervain Sendromu):

[Resim: tbll7tf.jpg]

Bu test, abdüktotor pollisis longus ve ekstansör pollisis brevis kaslarının tendonlarını içeren, bileğin birinci dorsal kompartmanındaki tenosinoviti teşhis etmek için kullanılır. Muayene eden kişi ön kolu mid pozisyonda stabilize eder .Hastanın  başparmağı  fleksiyona alınır diğer parmaklar da başparmak kavranacak şekilde fleksiyona getirilip yumruk yapması istenir.Daha sonra hastanın bileği ulnar deviasyona alınarak  hassasiyet ve ağrı sorgulanır. Bilekte abdüktör pollicis longus ve ekstansör pollicis brevis tendonları  ve radial stiloid çıkıntı üzerinde ağrı hissedilmesiyle test pozitif kabul edilir.


Sweater Finger Sign ( Kazak parmak işareti): 

[Resim: 3ib5tno.jpg]

Bu test, fleksör digitorum profundus tendonunun bütünlüğünü değerlendirmek için tasarlanmıştır. Hastadan parmaklarını fleksiyona getirerek yumruk yapması istenir. Parmaklardan birinin distal falanksı (genellikle yüzük parmağı) ekstansiyonda kalıp bükülmezse test  pozitiftir .Yırtık bir fleksör digitorum profundus tendonunun olduğu düşünülür.Dolaşım ve Şişme Testi


Allen Testi


[Resim: u18ti60.jpg]

Ellere giden arteriyel kan akışının fiziksel muayenesinde kullanılan tıbbi bir işarettir.Radyal ve ulnar arterlerin açıklığını değerlendirmek için kullanılır. El supinasyon pozisyonundayken hastadan elini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde birkaç kez açıp kapatması ve ardından yumruğunu sıkıca sıkması istenir. Daha sonra, muayene eden kişi başparmaklarını kullanarak bilekte arterlerin her birine basınç uygular. Hasta daha sonra arterler üzerinde basınç korunurken elini açar. Her seferinde başparmakla basınç uygulanan radyal ve ulnar sinirin birinden basınç kaldırılır ve elin kızarıp kızarmadığı görülür.Rengin hızlı bir şelilde kırmızıya dönmesi dolaşımın normal olduğunu gösterir.Daha sonra diğer arter de aynı şekilde test edilir (eli açıp kapama, yumruğu sıkma ve arteri sıkıştırma işlemi tekrarlanarak).Nörolojik Bozukluk Testleri


Froment Bulgusu

[Resim: 93ur7ql.jpg]

Bu özel işaret için hasta, başparmak ve işaret parmağının radyal tarafı arasında bir kağıt parçası tutmaya çalışır. Değerlendiren kişi kağıdı hastadan çekmeye çalışır.Eğer adduktor pollisis zayıfsa, hasta başparmak interfalangeal eklemini kompansatuar bir önlem olarak fleksiyona getirecektir; çünkü  hasta zayıf adduktor pollisisi fleksör pollisis longus ile kompanse etmeye çalışır.Bu, bir ulnar sinir felcinin göstergesidir

 

Karpal Tünel Sendromu Klinik Testleri


Tinel Testi

[Resim: nwqz23y.jpg]

Hastanın eli supinasyonda  desteklendikten sonra avucun en proksimalinde  fleksör karpi radialis  tendonunun hemen medialinde lokalize olan median sinir üzerine taping yapılarak gerçekleştirilir .Hasta ilk üç parmağında ağrı veya karıncalanma bildirirse test sonucu pozitiftir. Testin pozitif çıkması için karıncalanma veya parestezinin baskı noktasının distalinde olması gerekir.Karpal Kompresyon Testi

[Resim: d53izbu.png]

Hastanın eli supinasyon ve ekstansiyonda pozisyonlandıktan sonra değerlendirecek kişi 2 başparmağını üst üste konumlandırarak el bileğinde median sinir üzerine 30 sn boyunca basınç uygular.Median sinir inervasyon bölgesinde hissedilen ağrı,uyuşukluk, karıncalanma  testi pozitif yapar.Turnike Testi

 Bu test, geçici iskemiye neden olarak karpal tüneldeki median nöropatiyi şiddetlendirmeye çalışmaktadır. Sistolik basınç için ölçüm yapacağınız yerden bir tansiyon manşeti dirseğin proksimalinde şişirilir. 60 saniye içinde hasta median sinirin dağılımında uyuşukluk veya karıncalanmayı ifade ederse test sonucu pozitiftir.Bu test yüksek oranda yanlış pozitif cevap verir.


Phalen Testi

[Resim: ra9j77z.jpg]

Bu testin prensibi el bileğini maksimum fleksiyona alarak  karpal tüneli daraltmaktır.Hastadan her iki bileğini birbirine karşı bükmesi istenir.Eğer hasta bu pozisyonda 60 saniye ya da daha kısa tuttuktan sonra başparmak ,işaret veya orta parmaklarda parestezi veya uyuşukluk belirtiyorsa test sunucu pozitiftir.Bu test en az yanlış negatif sonuç veren testtir.


Ters Phalen Testi

[Resim: t019uhq.jpg]

 Ayakta veya oturur pozisyonda, hasta iki elinin avuçlarını bir araya getirir (parmaklar yukarı bakar) ve avuç içleri tam temas halindeyken ellerini beline doğru  indirmesi istenir. Bu hareket median sinirin gerilerek  karpal tünel bölgesine baskı yapmasına sebep olur.Phalen testindeki gibi bertiler görülmesi testi pozitif kılar.


Gerilmiş Median Sinir Stres Testi

 Median sinir hareketliliğinin azaldığı durumlarda median sinirin gerilerek lokal iskeminin arttırılması mantığına dayanır. Önkol supinasyonda ikinci parmak distal ucundan tutularak hiperekstansiyona getirilir.KAYNAKÇA


1- Wallmann HW. Bilek ve El Ortopedik Özel Testlerine Genel Bakış. Evde Sağlık Bakımı Yönetimi ve Uygulaması . 2011;23(3):218-220. doi: 10.1177/1084822310389138
2-KAS İSKELET SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ KİTABI JEFFREY M. GROSS,JOSEPH FETTO,ELAİNE ROSEN ÇEVİRİ EDİTÖRÜ PROF. DR. ARZU RAZAK ÖZDİNÇLER
3- Üzümcügil, A., Leblebicioğlu, G., & Doral, M. N. El bileği karpal instabilitesine neden olan spor yaralanmaları.
4- Can Güven, S. (2015). Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Platelet–Rich Plazma Enjeksiyonunun Etkinliği.
5-https://youtu.be/8yOH2SLyqro HİDAYET SARI FİNKELSTEİN TESTİ
6- https://youtu.be/ruXZ0PQjQvE   (AXİAL LOAD TEST)
7- https://youtu.be/OxFjjo-9Ydo (SUPİNATİON LİFT TEST)
8-https://www.physio-pedia.com/Supination_Lift_Test
9- https://youtu.be/nT01K0A4ZQ4 (SWEATER SİGN)
10-https://youtu.be/xBBUwsVi2-o (WATSON TESTİ)
11-https://www.physio-pedia.com/Bunnell-Littler_Test
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi