Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 1 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PLEXUS SACRALİS ANATOMİSİ
#1

PLEKSUS SACRALİS ANATOMİSİ
Pelvisin arka duvarında m.piriformis’in önünde, a.iliaca interna ve v.iliaca interna, üreter, sağda ileum’un son bölümü, solda sigmoid colon’un arkasında yer alır. M.psoas major’ün iç kenarında ve art.sacroiliaca önünden aşağıya doğru iner. L5 spinal sinirin ön dalı ile L4 spinal sinirin ön dalından ayrılan sinirin oluşturduğu truncus lumbosacralis ve S1, S2, S3 spinal sinirlerin tümü, S4 spinal sinirin ön dalının bir kısmının katılımıyla oluşur. Sacral pleksus pelvis içinde uzanarak sacrum’un foramina sacralia anteriora deliklerinden çıkar.


[Resim: 2dk8pq9.jpg]


Önde fascia pelvis parietalis aracılığıyla a. v. İliaca interna ile dallarıyla komşudur. Arkada ise m.piriformis ile komşudur.
Alt extremiteye giden dallar pelvis’ten foramen ischiadicum majus’tan geçerek çıkarlar.


a) N. Musculi Quadrati Femoris ( L4 – L5 – S1)
b) N. Musculi Obturatorii İnterni ( L5 – S1 – S2 )
c) N. Musculi Piriformis ( S1 – S2 )
d) N. Gluteus Superior ( L4 – L5 – S1)
e) N. Gluteus İnferior ( L5 – S1 – S2)
f) N. Cutaneus Femoris Posterior ( S1 – S2 – S3 )
g) N. İschiadicus ( L4 – L5 – S1 – S2 – S3 )

  • N. Tibialis ( L4 – L5 – S1 – S2 – S3 )
  • N. Fibularis (peroneus ) Communis ( L4 – L5 – S1 -S2)

h) N. Pudendus ( S2 – S3 – S4 )[Resim: c077l7h.jpg]1. N. Musculi Quadrati Femoris ( L4 – L5 – S1):
[Resim: h3kj8dv.png]

M. quadratus femoris ve m.gemellus inferior’a dallar verir. Foramen infrapiriforme’den çıkarak pelvis’i terkeder.

2. N. Musculi Obturatorii İnterni ( L5 – S1 – S2 ):
M. obturatorius internus ve m. gemellus superior’ a dallar verir. Foramen infrapiriforme’den çıkarak pelvis’i terkeder. Spina ischiadica’yı çaprazlayıp foramen ischiadicum minus’tan fossa ischioanalis’e girer. M.obturatorius internus üzerinde dağılır.

3. N. Musculi Piriformis ( S1 – S2 ):
M.piriformis’in derin yüzünde ilerleyerek bu kasa dallar verir.

4. N. Gluteus Superior ( L4 – L5 – S1):
[Resim: coxf11w.gif]

Foramen suprapiriforme’den pelvis’i terkeden sinir m.gluteus minimus arasında a.glutea superior ve v.glutea superior’un dallarına eşlik edip iki dala ayrılır. Üst dalı m.gluteus minimus’a, alt dalı ise m.gluteus medius, m.gluteus minimus ve m. tensor fascia latae’ya dallar verir.  M. gluteus medius, M. glutes minimus, M. tensor fascia lata innerve eder.


KLİNİK:
[Resim: ay79u7b.jpg]

N. gluteus superior zedelenmesinde m. gluteus medius pelvisi destekleyici fonksiyonu bozulur. Bu durumda hasta her adım atışında lezyon tarafına eğilir. Bu belirtiye TRENDELENBURG BELİRTİSİ denir. Sinir lezyonunda, örneğin sağ n.gluteus superior çalışmaz ise sağ taraf yere basarken sol taraf pelvisi yukarı çekilemez ve sol taraf pelvisi aşağı düşer. Sağ ve sol n. gluteus superior hasarlanırsa ördek yürüyüşü görülür.

5. N. Gluteus İnferior ( L5 – S1 – S2):
[Resim: 45zr6cy.png]
Foramen infrapiriforme’den pelvis’i terkeden sinir m.gluteus maximus’un derin yüzünde ilerleyerek m.gluteus maximus’ a dallar verir. M. gluteus maximus’u innerve eder.


6. N. Cutaneus Femoris Posterior ( S1 – S2 – S3 ):
[Resim: rvtyk6v.png]

Foramen infrapiriforme’den pelvis’i terkeden bu sinir a.glutea inferior ile birlikte m.gluteus maximus derininde kasın alt sınırına kadar uzanır. Uyluğun arka yüzünde m.biceps femoris’in uzun başının üzerinde, fascia lata’nın derininde dize kadar uzanır. Burada fascia profunda’yı delerek yüzeyelleşir. Rr.cutanei gluteal bölgeyle, perineum’un, uyluğun ve bacağın ortalarına kadar olan bölümün arka yüzlerinin innervasyonunu sağlar. Nn.clunium inferiores, gluteal bölgenin iç alt kısımlarının innervasyonunu sağlayan dallarıdır. Rr.perinealis ise uyluğun üst iç tarafının, dış genital organların arka kısımları ve perineum’un innervasyonunu sağlayan dallardır. Sadece duyu dalı vardır.


7. N. İschiadicus ( L4 – L5 – S1 – S2 – S3 ):

[Resim: gfq4atz.jpg]

Sacral pleksus’un devamı şeklindedir. Foramen infrapiriforme’den pelvis’i terkeden vücüdun en kalın siniridir. Genelde uyluğun 1/3’ünde veya yukarıda n.tibialis ve n.fibularis (peroneus) communis adlı uç dallarına ayrılır. Bazen varyasyonel olarak bu iki sinir pleksus sacralis’ten ayrı ayrı çıkabilmektedir.

N. İschiadicus’un deri üzerindeki izdüşümü:
Regio glutea’da tuber ischiadicum ve trochanter major’u birleştiren çizginin dış 2/3 ‘ü ile 1/3 arasında birinci nokta, sulcus glutealis’in dış 3/5’i ile 2/5’i arası ikinci nokta olarak kabul edilmektedir. Regio poplitea’nın orta noktası ise üçüncü nokta olarak bilinir. Bu üç nokta birleşimiyle n.ischiadicus’un deri üzerinde izdüşümü elde edilir.

Gluteal bölgede m.gluteus maximus’un önünden, m.obturatorius internus, m.quadratus femoris,  m.gemellus superior ve inferior’un arkasından geçerek uyluğa gelir. Yakın komşuluğunda n.cutaneus femoris posterior ve a.glutea inferior ile birlikte ilerler. Uyluktaysa m.adductor magnus’un arkasında ve m.biceps femoris’in önünde yer alır.

Sacral pleksus’un arka bölüm liflerinden n.fibularis (peroneus) communis, ön bölüm liflerinden ise n.tibialis çıkar. Bu iki sinir bir kılıfla sarılı olarak fossa poplitea’ya kadar n.ischiadicus olarak ilerler. Bazen varyasyon olarak bu iki sinir ayrı ayrı çıkarak aşağıya kadar uzanabilir. N.ischiadicus fossa poplitea’da uç dallarına ayrılmadan önce, sinirin n.tibialis bölümünden m.semitendinosus, m.semimembranosus, m.biceps femoris’in çaput longum’una somatomotor, art.coxae’ya sensitif lifler verir. N.fibularis communis bölümünden ise m.biceps femoris’in caput breve’sine somatomotor dallar çıkar. 

N.ischiadicus ayak derisinin tamamı ile bacak derisinin büyük bölümünün sensitif duyusunu taşırken uyluğun arkasındaki kaslar ile bacak ve ayağın tüm kaslarına somatomotor dallar verir.


DALLARI:

N. Tibialis ( L4 – L5 – S1 – S2 – S3 ):
[Resim: 429wnkl.jpg]

N.ischiadicus’un daha kalın uç dalıdır. M.biceps femoris’i çaput longum’un arkasından çaprazlayarak fossa poplitea’ya gelir. Fossa poplitea’da aşağı doğru indikçe a.poplitea’nın önce dış tarafından sonra arkasından çaprazlayarak iç tarafında ilerler. Fossa poplitea’nın alt kısmında m.gastrocnemius’un iki başının önünde m.popliteus’un arkasında yer alır. M.gastrocnemius’un iki başı arasından ve arcus tendineus musculi solei’nin derininden geçerek bacakta fleksör kaslar arasında uzanır. A.tibialis posterior ve v.tibialis posterior’un önce iç yanında, sonra bu damarları arkadan çaprazlayıp dış yanında yer alarak medial malleol’un arkasına kadar aşağıya doğru iner. Bu hizada, n.tibialis medial malleol ile tendo calcaneus arasındadır. M. Biceps Femoris, M. Semitendinosus, M. Semimembranosus, M. Gastrocnemius, M. Soleus, M. Plantaris, M. Popliteus, M. Flexor Digitorum Longus, M. Flexor Hallucis Longus, M. Tibialis Posterior’u innerve eder. Retinaculum fleksorum’un altında n.plantaris lateralis ve n.plantaris medialis olarak iki uç dala ayrılır.

Uç dalları:

[Resim: k93u0lf.jpg]


N.plantaris medialis: İki uç dalından en kalın olanıdır. Retinaculum fleksorum cruis’in altından geçtikten sonra m.adductor hallucis ile m.fleksor digitorum brevis’in arasında seyreder. A.plantaris medialis ile birlikte onun dış tarafında seyreder. Başparmağın iç yüzünün sensitif innervasyonunu sağlayan nn.digitales plantares proprii’yi verdikten sonra nn.digitales plantares communes’e ayrılır. Parmakların birbirine bakan yüzlerinde dağılım gösterir. Ayak tabanının iç yarımında topuk hariç başparmaktan başlayarak üç buçuk parmağın plantar ve birbirine bakan yüzlerinin sensitif innervasyonunu sağlar. M.adductor hallucis, m.fleksor digitorum brevis, m.fleksor hallucis brevis ve m.lumbricalis 1’e somatomotor dallar verir.


N.plantaris lateralis: Retinaaculum fleksorum’un altından geçtikten sonra m.quadratus plantae ile m.fleksor digitorum brevis arasında, a.plantaris lateralis ile birlikte ve onun iç tarafında ilerler. M.quadratus plantae ve m.abductor digiti minimi’ye somatomotor dallar verir. M. Abduktor Digiti Minimi, M. Quadratus Plantae, Mm. Lumbricales 2-3-4, M. Adductor Hallucis, M. Flexor Digiti Minimi Brevis, Mm. İnterossei Plantares, Mm. İnterossei Dorsales’i innerve eder.


[Resim: 56j8j18.png]


Ayak tabanın dış kısmına sensitif dallar vererek ikiye ayrılır:


a. Ramus superficialis: Nn.digitales plantares communes adında iki adet dal verir. Bunlar da ikişer adet olarak nn.digitales plantares proprii’ye ayrılır. M.fleksor digiti minimi ve dördüncü metatarsal aralıkta olan her iki m.interrosseus’a somatomotor dallar verir. Rr.digitales plantares denilen dalları ayak tabanının topuk hariç dış yarımının bir buçuk parmağın plantar ve birbirine bakan yüzlerinin sensitif innervasyonunu sağlar.

b. Ramus profundus: A.plantaris lateralis ile birlikte ayak tabanında içe doğru uzanarak sadece kaslarda dağılır. Sinir m.adductor hallucis, 2.-4. Lumbrical kaslar ve dördüncü metatarsal aralıktaki hariç tüm mm.interossei’ye motor dallar verir. 


Yan dalları:

[Resim: dj5buec.jpg]Rr. Muscularis: Bacağın arka kısmında bulunan tüm fleksör kaslara somatomotor dallar verir. (m.triceps surae, m.plantaris, m.popliteus, m.tibialis posterior, m.fleksor digitorum longus, m.hallucis longus )
N. interosseus cruris: Membrana interossea cruris üzerinde a.tibialis anterior ile birlikte uzanır.
R. articularis: Diz eklemine dağılan dallarıdır.
N.cutaneus surae medialis: Fossa poplitea’nın yukarısında n.tibialis’ten ayrılır. M.gastrocnemius’un iki başı arasından geçerek v.saphena parva ile birlikte aşağı doğru iner. Bacağın ortasında fascia cruris’i delerek yüzeyelleşir. Burada n.fibularis communis’in bir dalı olan n.cutaneus surae lateralis ile birleşerek n.suralis’i şekillendirir.

[Resim: rllxy1z.jpg]

Rr. Calcanei mediales: Retinaculum fleksorum cruris’i delerek yüzeyelleşen bu dal n.tbialis’ten ayak bileği hizasında ayrılır. Ayak tabının iç tarafının ve topuk derisinin duysal innervasyonunu sağlar.

N. Fibularis (peroneus ) Communis ( L4 – L5 – S1 -S2):

[Resim: 8kybu1q.jpg]Daha ince ve dışta yerleşim gösteren uç daldır. Fossa poplitea’nın dış tarafında, m.biceps femoris ile m. gastrocnemius’un çaput laterale’si arasında dışa doğru uzanıp çaput fibulae’ya gelir. Collum fibulae’yı arkadan öne doğru dolanarak m.fibularis longus’un içine girerek burada n.fibularis superficialis ve n.fibularis profundus olarak iki uç dala ayrılır.

Uç dallarına ayrılmadan önce diz eklemine sensitif dallar verdiği gibi n.cutaneus surae lateralis dalını verir. N.cutaneus surae lateralis, tibial sinirirn diğer dalı olan n.cutaneus surae medialis ile birleşerek n.suralis’i oluşturur.


N. suralis:

[Resim: q9l84lp.jpg]


N.cutaneus surae lateralis ile n.cutaneus surae medialis’in bacağın arka yüzünün ortalarında birleşimi ile oluşur. V.saphena parva ile birlikte calcaneal tendonun dış kenarına uzanır. Burada nn.calcanei lateralis dalını vererek calcaneus’un dış tarafındaki deride dağılır. Lateal malleol’un arkasından geçtikten sonra ayağın dış kenraı hizasında n.cutaneus dorsalis lateralis adını alarak küçük parmağa uzanır. Bacağın 1/3 alt kısmının dış ve arka bölümü ile ayağın ve küçük parmağın dış tarafının derisinin sensitif innervasyonunu sağlar.


N.fibularis  communis’in uç dalları:

N. fibularis superficialis: M.fibularis longus içinde n.fibularis communis’ten ayrılır. M.fibularis longus, m.fibularis brevis ve m.extensor digitorum longus arasında aşağı ve öne doğru ilerleyerek bacağın 1/3 altında yüzeyelleşir. M.fibularis longus ve m.fibularis brevis’e somamtomotor dallar veren sinir, yüzeyelleştikten sonra n.cutaneus dorsalis medialis ve n.cutaneus dorsalis imtermedius adı verilen deri dallarını verir. M. Peroneus Longus, M. Peroneus Brevis’i innerve eder.


[Resim: emjtnil.jpg]


N. cutaneus dorsalis medialis: Ayak bileğini retinaculum extensorum’un yüzeyelinden geçerek ayak sırtından iç tarafa doğru uzanır. N.digitalis dorsalis pedis olarak iki dala ayrılır. Bu dallardan mediali ayak baş parmağının iç tarafına, lateral olanı ise 2-3 parmakların birbirine komşu yüzlerinin sensitif innervasyonunu sağlar

N. cutaneus dorsalis intermedius: N.cutaneus dorsalis medialis ile ayak sırtının büyük bölümünün sensitif innervasyonunu sağlarken, aynı anda 3-5 parmakların arasındaki komşu yüzlerin sensitif innervasyonunu sağlayan nn.digitales dorsales pedis’e ayrılır.

[Resim: n7goiyw.gif]


N. fibularis profundus: N.fibularis longus ile fibula arasından geçen sinir, septum intermusculare anterior’u delerek ön bölüme geçer. Burada m.extensor digitorum longus’un derininde, önce a.tibialis anterior’un lateralinde, sonra önünde ve daha sonra da medialinde olmak üzere aşağı doğru ilerler. M.tibialis anterior, m.extensor hallucis longus, m.extensor digitorum longus ve m.fibularis tertius’a ve m.extensor hallucis longus’a somatomotor dallar verir. Ayak bileğine sensitif dallar gönderir. M. Tibialis Anterior, M. Extensor Digitorum Longus, M. Peroneus Tertius, M. Extensor Hallucis Longus, M. Extensor Hallucis Brevis, M. Extensor Digitorum Brevis’i innerve eder. Retinaculum extensorum’un altından geçerek medial ve lateral dallara ayrılır.

i. Lateral dalı: M.extensor digitorum brevis’in derininden geçerek bu kası ve mm.interossei dorsalis II’yi innerve eder.
ii. Medial dalı: A.dorsalis pedis’in dış yanında olmak üzere aşağı doğru uzanarak birinci parmak aralığında n.digitalis dorsalis pedis olarak iki uç dalına ayrılır. Bu dallar birinci ve ikinci parmakların birbirine komşu yüzlerinin sensitif innervasyonunu sağlar. Uç dallarına ayrılmadan önce m.interrosseus dorsalis I’e somatomotor dal verir.

NOT:

Ayak parmaklarının dorsal yüzünün sensitif innervasyonunun büyük bölümünü n.fibularis superficialis, sadece 1-2 parmakların komşu yüzlerinin innervasyonunu n.fibularis profundus, küçük parmağın dış tarafının sensitif innervasyonunu ise n.suralis sağlar.

8. N. Pudendus ( S2 – S3 – S4 ):

[Resim: 7x4hopq.png]

M.coccygeus ile m.piriformis arasından geçip foramen infrapiriforme’den pelvisi terkederek a.pudenda interna ve v.pudenda interna ile spina ischiadica’yı dolanır. Foramen ischiadicum minus’tan geçerek fossa ischioanalis’e girer. Fossa ischioanalis’in dış duvarında yer alan canalis pudendalis ( Alock kanalı ) içinde perineal bölgeye ve dış genital organlara uzanır. N.pudendus önce nn.rectales inferiores’i verir. Diaphragma urogenitale’de nn.perineii ve n.dorsalis penis olmak üzere uç dallarına ayrılır.DALLARI:

[Resim: jl2fj72.jpg]

Nn. Rectales inforiores: n.pudendus’un uç dallarını vermeden önce canalis pudendalis’in iç duvarını delerek ayrıldığı yerdeki dallarıdır. M.sphincter ani externus’a somatomotor dallar verdiği gibi, anüs çevresindeki derinin sensitif duyusunu taşır.
Nn. Perinealis: N.pudendus’un uç dallarından kalın ve yüzeyel olanıdır. Diaphragma urogenitale’de yüzeyel ve derin olarak iki dal verir. Yüzeyel dallar nn.scrotales (labiales) posteriores adı ile dış genital organların arkasından duyu taşır. Derin dallar kaslara somatomotor lif taşıyan rr.musculares’tir.

[Resim: bfuc4ea.png]

a. Nn.scrotales (labiales) posteriores: Yüzeyel seyreden dallarıdır. Erkekte perineum ve scrotom’u örten derinin, kadında labium majus’u örten derinin sensitif innervasyonunu sağlar.
b. Rami musculares: Daha derinde ilerler. M.transversus perinei superficialis, m.transversus perinei profundus, m.bulbospongiosus, m.ischiocavernosus ve m.sphincter urethra’yı innerve eder.
N. dorsalis penis: Uç dallarının derininde yerleşim gösterir. A.pudenda interna ile birlikte iskion pubis kolu boyunca yukarı doğru yönelir. Önce diaphragma urogenitale’nin derin ve yüzeyel yaprakları arasında ilerler. Yüzeyel yaprağı delerek lig.suspensorium penis içinde penis sırtına ulaşır. Burada a.dorsalis penis ile birlikte glans penis’e kadar uzanır. N.dorsalis penis daha ince bir sinirdir.

[Resim: m00z4hs.png]

KLİNİK BİLGİLER
Pelvis içinde pleksus sacralis’in travması çok sık görülmez. Hamilelik sırasında son zamanlarda bacaklara vuran bir ağrı oluşabilir. Bu ağrıların kaynağı, fetüs başının yarattığı baskıdır. Pozisyon değişikliği ile bu ağrılar azalabilir.

N.ischiadicus’un uzun seyirli ve kalın olması nedeniyle sıkça zedelenebilir. Disk fıtıkları, kalça eklemi çıkıkları, doğumda bebek bağının baskısı, özellikle rectum kanseri olmak üzere pelvis içinde oluşan patolojik kitleler, gluteal bölgeye intramüsküler ilaç verilmesi ve sinir iltihapları ağrı oluşturabilir. Nu baskılar sonucunda olan ağrıların en önemlisi n.ischiadicus’un sensitif liflerinin dağıldığı alanda duyulan siyatik ağrı (siyaltaji) ‘dır. Siyatik ağrısı uyluğun arka yüzünde, bacağın arka ve dış yüzünde, ayağın dış kenarı boyunca uzanır. Siyaltaji’yi oluşturan en önemli patoloji discus intervertabralis’lerin normal pozisyonlarından taşma göstererek bu bölgedeki spinal sinirlerin köklerine baskı yapmalarıdır. Diğer yandan n.ischiadicus’un enflamasyonu veya yukarıda belirtilen sebeplerde siyaltaji’ye neden olabilir.

[Resim: k3np5ss.jpg]

Bununla birlikte n.ischiadicus’ta periferik travmalar daha sık görülür. Bunlardan klinink uygulamalar açısından en önemlisi intramuskuler enjeksiyonların en sık yapıldığı yer olan gluteal bölge de yanlış yer seçiminden kaynaklıdır. Bu yanlışlıktan kaçınarak siniri hasara uğratmamak için bu bölgeye yapılacak olan enjeksiyonlar gluteal bölgenin üst-dış kadranına yapılmalıdır.  

[Resim: 7sqcxoe.jpg]

N.ischiadicus bıçak yarası, pelvis kırıkları ve kalça çıkıkları durumunda da hasara uğrayabilir. Sinirin tam kesisi durumunda şunlar görülebilir:


Motor kayıp:
Sinirin tam kesisinde iskiokrural kaslar, bacak ve ayak kasları felç olur. M.sartorius n.femoralis’ten, m.gracilis n.obturatorius’tan innerve olduğu için bu kasların etkisiyle bacağa fleksiyon yapılabilir. Ayak burnunun yere sürtülmesini önlemek için ayağın kaldırılıp kendi ağırlığıyla düşmesi yani düşük ayak karakteristiktir. Aşil ve babinski refleksleri kaybolur.

[Resim: 86mmmfv.jpg]

Duyu kaybı:
Dizin distalinde bacağın iç yüzünün küçük bir alanı baş parmağın köküne kadar olan kısımda duyu kaybı izlenir.N.tibialis’in hasarı:

N.tibialis m.triceps surae’nin derininde yerleşim göstermesine rağmen fossa poplitea’da bulunan kısmının bıçak yarasına bağlı hasarı olabilir. Sinirin tam kesisi durumunda görülen bulgular şunlardır:

Motor kayıp:
Bacağın arkası ve ayak tabanındaki kasların tümü felç olur. Ayak ve ayak parmakları plantar fleksiyon ve inversiyon yapamaz. Ayak ekstensiyon ve pronasyon pozisyonunda kalır. Ayak parmakları adduksiyon ve abduksiyon yapamaz. Hasta ayakların üzerinde yükselemez. Aşil refleski kaybolur.


Duyu kaybı:
Ayak tabanında duyu kaybı oluşur.

N.fibularis (peroneus) communis hasarı:

N.fibularis (peroneus) communis’in fossa poplitea’da çok yüzeyel seyretmesi ve collum fibulae’yı dolandığı yerin hemen deri altında olması nedeniyle bu sinirin yaralanması daha sıktır. Bu yaralanmaya doğrudan bir travma ya da collum fibulae’daki kırık sebep olabilir.

Motor kayıp:

N.fibularis (peroneus) communis felcinde m.tibialis  anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor digitorum brevis, m.peroneus tertius, m.extensor hallucis longus, m.peroneus longus ve m.peroneus brevis’te felç görülür. Ayak ekstensiyon ve pronasyon yapamaz.  N.tibialis’in innerve ettiği kasların daha baskın hareketi nedeniyle ayak fleksiyon ve pronasyon konumundadır. M.tibialis anterior, m.fibularis longus ve m.fibularis brevis çalışmadığından ayakta düz taban oluşur. 

Duyu kaybı:

Bacağın ön ve dış yüzünde ve ayağın dorsal yüzünde duyu kaybı olur.
N.fibularis superficialis felcinde, ayak pronasyon yapamaz. Bacağın alt dış yan bölümü ile ayağın dorsal yüzünün başparmak ve ikinci parmak arasında kalan bölümü ile küçük parmağın dış tarafının dışında kalan yerlerinde duyu kaybı olur.
N.fibularis profundus felcinde, ayak ekstensiyon yapamaz. Ayağın dorsal yüzünde başparmak ve ikinci parmaklarının birbirine bakan komşu yüzlerinde duyu kaybı olur.


KAYNAKÇA:

Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen, (2003), Sistemik Anatomi, İzmir Güven Kitabevi
Erdin Tunç, Anatomi, Tusdata Yayınları
Kaplan Arıncı  & Alaattin Elhan, (2014), Anatomi I-II, Güneş Tıp Kitabevi Ankara
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi