FizyoPlatforum

Tam Versiyon: OMUZ KOMPLEKSI ANATOMİSİ: KEMIKLER,LIGAMANLAR,EKLEMLER VE KASLAR
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
OMUZ KOMPLEKSİ

  OMUZ EKLEMINI OLUSTURAN KEMIKLER:
   1)Humerus Proximal Uç:
      Caput,büyük-küçük tüberküller ve boyun-spinal oluktan oluşur.Humerus başına paralellik gösteren ve humerus başını tüberküllere bağlayan ANATOMİK BOYUN/COLLUM ANATOMİCUM;tüberküllerin hemen altında olan CERRAHİ BOYUN/COLLUM CHİRURGİCUM buradadır.
      Retroeversiyon açısı:Humerus başından çizilen hayali eksenin epikondillerden çizilen hayali eksenle yaptığı açıdır ve yaklaşık 30 derecedir.Omuz external rotasyon yaptığında humerusun glenoid kaviteden dışarı çıkmasını önler yani humerusun stabilitesini sağlar.
      İnklinasyon açısı:Humerus başından çizilen hayali eksenin humerus şaftı ile yaptığı açıdır ve yaklaşık 135-145 derecedir.
      2)Scapula:
      Spina scapula,acromion,glenoid fossa ve korakoid çıkıntı gibi önemli yapılar içerir.2-7.kaburgalar arasındadır.
      Glenoid inklinasyon:Korakoid proccesin lateralinden ve glenoidin üst ve alt çıkıntısı arasından iki tane çizgi çekilir arada kalan açı 4 derecedir.Eğer açı negatifse glenoid inferiora;pozitif ise süperiora döndüğünü belirtir.Klinik önemi ise glenoid süperiora dönerse subacromial aralığı daraltır buna bağlı olarak SIKIŞMA SENDROMU ve ROTATOR MANŞET KAS YIRTIKLARININ insidansı artabilir.
     3)Klavicula:S harfi şeklinde kıvrımlı bir kemiktir ve deri üzerinden palpe edilebilir.Konveks ve konkav yüzleri vardır.Protraksiyon,retraksiyon,elevasyon ve depresyon hareketlerine sahiptir.
      4)Sternum:Manubrium,corpus ve xiphoid çıkıntıdan oluşur.Göğüş kafesinin orta noktasıdır.Clavicula ve kostalarla eklem yapar.


OMUZ KOMPLEKSİNİ OLUŞTURAN EKLEMLER VE BU EKLEMLE ILGILI LIGAMENTLER+KASLAR
1)GLENOHUMERAL EKLEM:
   *Humerus başı ile akromionun glenoid fossası arasındaki sinovyal eklemdir.
   *Omuz komplexinde hareket açıklığı en geniş olan eklemdir.
   *Bu eklem hareket kapasitesini arttırırken;travmalara açık hale getirir.
   *En çok disloke olan eklemdir.
   *Yaralanmalar en çok abduksiyondaki kolun üzerine düşme sonucu oluşur.
   *Eklemin stabilizasyonu önemlidir.Bunu ligamentöz yapılar ve kaslar sağlar.[Resim: wuW81A.jpg]


  》Glenohumeral Eklem Stabilitesini Sağlayan Ligamantöz Yapılar:
   *Glenohumeral Labrum:Glenoid fossanın kenarlarına tutunur.Eklem yüzeyinin derinliğini %50 arttırır.
   *Korakohumeral Ligament:Humeral başı scapulanın korakoid prosesine bağlar.Kollar yanda dururken gerim ve stabilite sağlar.Glenohumeral ligamenti destekleyen en güçlü ligamenttir.
   *Superior Glenohumeral Ligament:Omzun anteriorundadır.Biceps kasının uzun başı ile seyreder.Humerusun external rotasyonu ve adduksiyonunu limitler.50 dereceye kadar olan abduksiyonda inferior yönde stabilite sağlar.
   *Orta Glenohumeral Ligament:Subscapularis kasının altında devam eder.Anterior stabilizatördür ve 90 dereceye kadar olan hareketlerde eksternal rotasyonun limitler.
   *Inferior Glenohumeral Ligament:Labruma tutunur.Nötral pozisyondaki esas stabilizatördür ve elevasyonu limitler.[Resim: gVVQOx.jpg]


》Glenohumeral Eklem Stabilitesini Sağlayan Kaslar
   Glenohumeral eklem 12 kas tarafından kontrol edilir.
    1)Yuzeyel Grup:
      *M.Deltoideus:Klavicula,acromion ve spina scapula'dan başlar ve tuberositas deltoidea'ya tutunarak sonlanır.Primer görevi 90 dereceye kadar abduksiyondur.Nervus axillaris(C5-6)tarafından innerve edilir.
      *M.Pectoralis Majör:Clavicular ve sternal parçası vardır.Clavicular parçası omuz kompleksi için önem taşır.Claviculanın iç yan bölümü,sternum ve 1-6.kostalardan başlayıp crista tüberculi majörise tutunarak sonlanır.Lateral ve medial pectoral sinir tarafından innerve edilir.Kola internal rotasyon yaptırmak primer görevidir.Kola adduksiyon yaptırır ve inspirasyona yardımcı olur.
      *M.Corocobrachialis:Korakoid prossesten başlar ve humerus şaftına tutunarak sonlanır.N.Musculokutaneus(C5-6)tarafından innerve edilir.Kola flexiona ve adduksiyon yaptırır.
      *M.Biseps Brachii:Kısa başı;proc.coracoideus'tan uzun başı;tub.supraglenoidale den başlar.Ortak tendonla tuberositas radii'ye tutunarak sonlanırlar.N.Musculocutaneus(C5-6)tarafından innerve edilir.Önkola flexion ve supinasyon,kola flexion yaptırır.Omuz komplexinde uzun başı stabilite için önem taşır.


[Resim: jggCjl.jpg]

   2)Derin Grup:
    *Rotator Manşet Kasları:
      》M.Supraspinatus:Fossa supraspinatadan başlar ve tuberculum majus humeri'ye tutunarak sonlanır.N.Suprascapularis(C5-6)tarafından innerve edilir.Omuz ekleminin stabilizasyonunu sağlamasının yanında kolun ilk 15 derecelik abduksiyonunu başlatır.
      》M.İnfraspinatus:Fossa infraspinatadan başlar ve tuberculum majus humeri'de sonlanır.N.Suprascapularis(C5-6)tarafından innerve edilir.Kola external rotasyon yaptırmak primer mover görevidir.
      》M.Teres Minör:Scapulanın lateral kenarının 2/3 üst bolümünden başlar ve tuberculum majus humeri'de biter.N.Axillaris(C5-6) tarafından innerve edilir.Kola external rotasyon yaptırır.
      》M.Subscapularis:Fossa subscapularisten başlar ve tüberculum minus humeride sonlanır.N.Subscapulares(C5-6)tarafında innerve edilir.Kola internal rotasyon yaptıran primer mover kastır.[Resim: 2BYC4x.jpg]

   

   3)Periferik Grup:
      *M.Pectoralis MajörTongueeriferik grupta ise sternal parçası omuz kompleksinin stabilizasyonunda önemlidir.
      *M.Latissimus Dorsi:Son 6 torakal ve kimbal omurların proc.spinosusları,crista iliaca,8-12.kaburgalara tutunup crista tuberculi minöriste sonlanır.N.Thoracodorsalis tarafından innerve edilir.Kola adduksiyon ve internal rotasyon(primer mover görevi) yaptırır.


2)STERNOKLAVICULAR EKLEM
   *Klavicula ile manibrium arasındaki sinovyal tip eklemdir.
   *Eklem stabilizasyonunu ligamentler ve kapsül yapı saglar.BU EKLEME DOĞRUDAN ETKİ EDEN KAS YOKTUR.
   *Omzun gövde ile kemik kemiğe bağlantı kurduğu tek eklemdir.
   》Sternoklavicular Eklem Stabilistesinde Görevli Ligamentler:
      *Artikular Disk:Eklem boşluğunda yer alır ve şok absorbe eder.
     *Interklavicular Ligament:İki claviculanın medial uçlarını birleştirir böylece klaviculalar arasında traksiyon kuvveti oluşturur.
      *Kostaclavicular Ligament:Klaviculanın medial kenarı ve birinci kosta arasında bulunur.Bu iki yapıda stabilizasyon sağlarken claviculanın süperiora kaymasını ve elevasyonunu limitler.
      *Sternoklavicular Ligament:Anterior bölümü klavicula ve sternumu anteriordan sarıp klaviculanın anteriora gitmesini limitler.Posterior kısmı ise clavicula ve sternumu posteriordan sarıp claviculanın posteriora gitmesini limitler.


[Resim: 58PRbD.jpg]3)ACROMIOKLAVICULAR EKLEM:
   *Klaviculanın distal ucuyla scapulanın acromionu arasındaki sinovyal tip eklemdir.
   *Humeral başın uzerinde yer alır ve baş üstü aktivitelerde humerusun hareketliliğini kısıtlar.
   *Üst ekstremite kuvvetlerinin klaviculaya sonra ise gövdeye aktarır.
   *En çok yaralanma omuz adduksiyondayken kolun lateralinden alınan darbe sonucu oluşur.
   》Acromioklavicular Eklemin Stabilitesini Sağlayan Ligamentler:
      *Acromioklavicular Ligament:4 bölümü vardır.Bunlar anterior,posterior,süperior ve inferior.Bunlardan en güçlüsü süperior ve posterior kısımlardır.Eklemin horizontal stabilitesini sağlar.Korakoclavicular ligamentle sinerjistik çalışır.Ayrıca deltoid ve trapez kas lifleri süperior parçayı destekler böylece eklem stabilizasyonunu arttırır.
      *Corocoklavicular Ligament:Trapezoid ligament parçası posterior kuvvetlere karşı stabilite sağlarken;konoid ligament parçası anterior-superiora yer degiştirme ve rotasyonel kuvvetleri engeller.Vertikal stabilite sağlar ve akromioklavicular ligamentle sinerjistik çalışır.
      *Korakoakromial Ligament:Vertikal stabilitenin sağlanmasına katkısı vardır.Supraspinatus ve deltoid kasları abduksiyon yaptıkça humerus başının glenoid fossa içindeki hareketini sınırlar.[Resim: x7NE77.jpg]4)SCAPULATORASIK EKLEM:
   *Gerçek manada eklem oluşturmaz bu nedenle fizyolojiktir.
   *Eğer bu eklemin hareketleri koordineli olmazsa Glenohumeral bağlara aşırı yük biner.
   *Stabilizasyonunu kaslar sağlar.


[Resim: 3KDKEI.jpg]
   

》Scapulotorasik Eklem Stabilizasyonunda Görevli Kaslar:
      *Scapulatorasik kaslar:Scapular hareketin düzgün gerçekleşebilmesini sağlarlar.
      *Scapulohumeral kaslar:Glenohumeral eklemin dinamik stabilizatörlerdir.
      1)M.Trapez:Oksiput,lig.nuchae vs C7-T12 vertebra proc.spinosuslarından başlayarak clavicula,acromion ve spina scapulaya tutunarak sonlanır.N.Accessorius(kraniyal 11)tarafından innerve edilir.Scapulaya adduksiyon ve elevasyon yaptırır.
      2)M.Pectoralis Minör:2-5 kaburgalardan başlar ve proc.coracoideus'a tutunarak sonlanır.Lateral ve medial pectoral sinir tarafından innerve edilir.Scapulaya protraksiyon ve depresyon hareketi yaptırır.
      3)M.Levator Scapula:İlk 4 boyun omurunun proc.transversus'larından başlar ve scapulanın medial kenarının üst köşesine insertio yapar.N.Dorsalis Scapula tarafından innerve edilir.Scapulayı elevasyon yaptırırken boyna lateral flexion yaptırır.
      4)M.Rhomboid:Major ve minor olmak üzere iki kastır.Lig.Nuchae ve C7-T5 proc.spinosuslarından başlayarak scapulanın iç yan kenarına tutunarak sonlanır N.Dorsalis Scapula tarafindan innerve olur.Scapular adduksiyon primer mover görevidir.
      5)M.Serratus Anterior:2-9kaburgalardan başlar.Scapulanın ic yan kenarında sonlanır.N.Thoracisus Longus tarafından innerve edilir.Scapulaya yukarı rotasyon yaptırmak primer mover görevidir.90 derece üstü omuz abduksiyonunda rol oynar.Eğer bu kas zayıfsa KANAT SCAPULA gelişir.


[Resim: Pd3t8H.jpg]OMUZ KOMPLEKSI KANLANMASI
   Omuz kuşağının kanlanması Axillar arterin dallanmasıyla sağlanır.
   A.Axillaris:Subclavia magistralinin 1.kaburganın dış yan kenarından sonraki devamıdır.A.Axillaris'in aşagıdaki dalları omuz kanlanmasını sağlar:
       1)A.Thoracica Superior:Küçük bir daldır bazen bulunmayabilir.
      2)A.Circumflexa humeri anterior-posterior:Humerusun CERRAHI BOYUN etrafında dolanarak anastomoz yaparlar.
      3)A.Subscapularis:Axillarisin en kalın dalıdır.
      4)A.Thoracoacromialis:Kalınca bir kütük olup komşu kasları kanlandırır.
      5)A.Thoracica Lateralis:M.Pectoralis minörun dış kenarı boyunca gider ve komşu kasları-memeyi kanlandırır.


[Resim: WpeoAt.jpg]SCAPULOHUMERAL RİTM
   Scapulatorasik eklem ve glenohumeral eklem birlikte hareketine scapulohumeral ritim denir.30 derece üstün aktivitelerde her 1 derece scapulatorasik eklem hareketi için 2 derece glenohumeral eklem hareketi gereklidir.
180 derece total omuz flexionunun 120 derecesi glenohumeral hareketken 60 derecesi scapular harekettir.Glenohumeral ve scapular hareket 60 dereceden sonra ve 150 dereceye kadar senkronize çalışır.


   
  Kaynak: Yıldırım Mehmet, İnsan Anatomisi, Baskı(İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi, 2017)


Etiket:anatomi,kas,eklem,ligaman,kinezyoloji,omuz.