Konuyu Değerlendir
  • 1 Oy - 5 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AYAK -AYAK BİLEĞİ ANATOMİSİ: EKLEMİ KEMIKLER,LİGAMANLAR VE ARKLARI
#1

AYAK-AYAK BİLEĞİ
   Ayak bileği eklemi;tibia ve fibula alt ucuyla talus arasında olan;makara tip eklemdir.Eklem komplexinde stabil sindesmotik distal tibiofibular eklem ve bu ekleme göre daha basit talokrural eklemden oluşmaktadır.

KEMİKLER
   Ön ayak》1-5 Metatarslar ve Falankslar
   Orta ayak》Navicula,Kuboid ve Kuneiform Kemikler
   Arka ayak》Kalkaneus ve Talus'tan oluşur.

1)Tibia
☆Tibia şaftı distalde mediale genişleyerek medial malleolde son bulur.
☆Anterior-posterior yönde konkavken;medial-lateral yönde konvekstir.
☆External Tibial Torsiyon》Yetişkinlerde tibianın distalinin proximal kısma göre external rotasyonda olmasıdır.
☆Tibial torsiyon ölçümü》Tibial platolar arası çizgi ve lateral-medial malleollar arasındaki çizginin açılaşmasına bakılır.
☆External tibial torsiyon normal derecesi》20-40.

2)Fibula
☆Fibula,tibianın lateralindedir.Distalde lateral malleolde son bulur.
☆Fibula şaftı anterior yüzü》extansör kaslara origo sağlar.
☆Fibula şaftı lateral yüzü》peroneal kaslara origoluk yapar.
☆Lateral malleol,medial malleole göre daha distalde ve posteriora konumlanmıştır.

[Resim: ICjjNz.jpg]

3.Tarsal Kemikler
Talus
☆Gövdesi》proximalde ve medialde tibiayla,lateralde fibula ve inferiorda kalkaneus ile eklemleşir.
☆Gövdenin alt yüzü》kalkaneusun süperior yüzü ile eklemleşir.
☆Medial ve lateral yüzleri》malleoller ile eklemleşir.
☆Talus başı(konveks)》navicula ile eklemleşir.
☆Ayakla alt extremite arasındaki bağlantıyı sağlayan talus herhangi bir kasın origosu ya da insertiosu değildir.
☆Talus boynu ve başı inferior-medial yöne dönüktür.Bu da Medial Longitudinal Arkı(MLA) korur.

Kalkaneus
☆En büyük tarsal kemiktir.
☆Ayakta dururken ve topuk vuruşunda daha fazla yer reaksiyon kuvvetine maruz kalır.
☆Şok absorbe eder.

Navicula
☆Posteriorda talus başı ile eklemleşir.Konkav eklem yüzüne sahiptir.

Kuboid
☆Anteriorda 4 ve 5.metatarsal proximal kemiklerle eklemleşir.
☆Medialde 3.kuneiform kemiklerle eklemleşir.

Kuneiform Kemikler
☆Medial kuneiform en geniş olanıdır.
☆Lateral ve orta kuneiform ise dar kısımları inferiora bakar,kama şeklindedir.

4.Metatarsal Kemikler
☆1.Metatarsa yürüme sırasında en fazla yük biner ve Wolf Kanuna göre diğerlerine göre daha kalındır.
☆2.Metatars en ince ve uzun olandır.
☆5.Metatars ise diğerlerine göre daha proximaldedir.
☆Proximalde kuneiform kemikler ve kuboid kemikle eklem yaparken aynı zamanda kendi aralarında da eklem yaparlar.

5.Falankslar
☆Başparmakta iki diğerlerinde 3 falanks bulunur(Distal,intermediate ve proximal).

[Resim: 1z4eNv.jpg]


EKLEMLER
1.Distal Tibiofibular Eklem
☆Tibia ve fibulanın distalinden oluşup talus üzerinde bir çatı oluşturan eklem sinoatriyal sindesmosis olarak sınıflandırılır.
☆Tibia ve fibula arasındaki interrosseöz membran hem distal hem de proximal eklemi kontrol eder.
☆Ligamanlarla beraber ayak bileği ekleminin stabilizasyonunu arttırır.

2.Talokrural Eklem
☆Distal tibia ve fibulayla talus trockleasının meydana getirdiği "gerçek ayak bileği"eklemidir.
☆Tek eksenli meteşe tip eklemdir.
☆Konkav distal tibiofibular eklem,konveks talar kubbeyle eklemleşir.
☆Eklemin stabilitesini medial(deltoid)ve lateral ligamentler tarafından sağlanır.

3.Subtalar Eklem
☆Distal talus ve proximal kalkaneus arasında diartrodial bikondiler eklemdir.
☆ 3 düzlemde hareket(supinasyon ve pronasyon)üreten tek eksenli bir eklemdir.
☆Rotasyon ekseni kişiye göre değişiklik gösterir.
☆Stabilizasyonundan sorumlu iki önemli ligamenti ise servical ve interosseöz ligamenttir》ikisi de supinasyonu kontrol eder.
☆Deltoid ligament》eversiyon;lateral collateral ligament ise inversiyonu kontrol eder.
☆Eklemde inversiyon(20 derece)-eversiyonun(10 derece)yanında abduksiyon-adduksiyon ve az da olsa plantar-dorsiflexion hareketi gözlenir.
☆Pronasyon hareketi》eversiyon+abduksiyon+dorsiflexion hareketlerinin kombinasyonudur.(
☆Supinasyon hareketi》inversiyon+adduksiyon+plantarflexion hareketlerinin kombinasyonudur.

4.Midtarsal Eklemler/Chopart Eklemi
☆Kalkaneokuboid eklem ile talonavicular eklem arasındaki 2 primer eklemlerden oluşur.
☆Bu eklemler,plantar kalkaneonavicular(yay)ligament,bifurkat(Y)ligament ve uzun-kısa plantar ligamanlar dahil birçok ligaman ile desteklenir.
☆Talonavicular Eklem》Konveks talus başı ve naviculanın konkav yüzeyi arasında meydana gelir
☆Kalkaneokuboid Eklem》Kalkaneus ve posterior kuboidin anteriorda"trompet benzeri"çıkıntısından oluşur.
☆Kalkaneokuboid eklemde meydana çıkan hareket açıklığı talonavicular ekleminkinden azdır.Kalkaneokuboid eklemde ortaya çıkan pronasyon ve supinasyon hareketi talonavicular eklemin yarısı;plantar-dorsiflexion hareketi ise 1/3 kadardır.

[Resim: sn2sRL.jpg]

5.Tarsometatarsal ve İntermetatarsal Eklemler
☆Tarsometatarsal eklemler Lisfranc's eklemi olarak da bilinir.
☆TMT eklem hareketleri birbirlerinden farklıdır.
☆1 ve 2.TMT eklemlerin hareketleri daha sınırlıyken;3-4-5.TMT eklemler daha mobildir.

6.Metatarsofalangeal Eklemler
☆MTF eklemler yapısal olarak eldeki MKF eklemlerine benzerler.(Metatarsaller medialden numaralandırılan 5 kemiktir.)
☆Proximal tarsal kemiklerden ve distal metatarsallardan oluşur.
☆1.MTF ekleminin başının altında başparmak dorsiflexionunu arttıran iki sesamoid kemik bulunmaktadır.Başparmak hiperextansiyonu maximum 44-96 ve plantar flexion ise 17-34 derecedir.
☆2-5 MTF için dorsiflexion 60-100 derece,plantar flexion 15-35 derece arası değişir.

7.İnterfalangeal Eklemler
☆Diartrodial menteşe tip eklemdir.
☆Proximal falanksın konveks başı ve distal falanksın konkav tabanından oluşur.
☆PİF eklemde plantar flexion 90 dereceden azdır ve dorsiflexion hareketi yoktur.
☆Plantar flexion hareketi lateral PIF'lere gittikçe azalır.LİGAMANLAR
1.Medial Grup(Deltoid):Ayak bileği ve subtalar eklemin üzerine lateralden mediale doğru gelen(valgus)stresine karşı koyar ve talusun lateral tiltini engeller.
☆Anterior Tibiotalar Ligament
☆Posterior Tibiotalar Ligament》Derin lifler olarak da adlandırılır.Tibiotalar eklemi destekler.
☆Tibiokalkaneal Ligament
                                                  》Bu iki ligament,yüzeyel lifler olarak da geçerler.Subtalar eklem ve ayak bileğini desteklerler.
☆Tibionavicular Ligament

[Resim: vdxQsU.jpg]

2.Lateral Grup:Subtalar eklem ve ayak bileği üzerine doğru gelen varus stresine karşı koyar.Talus medial tilt ve anteriora kayışını engeller.
☆Anterior Talofibular Ligament
☆Kalkaneofibular Ligament
☆Posterior Talofibular Ligament

[Resim: 6hkDBt.jpg]


AYAK ARKLARI
Lateral Longitudinal Ark(LLA),Medial Longitudinal Ark(MLA)ve Transvers Ark(TSA) olmak uzere 3 adet ark bulunur.
☆LLA》Kalkaneus+talus++kuboid+2 lateral metatarsal kemikten oluşur.
☆MLA》Kalkaneus+talus+navicula+kuneiform kemikler+3 medial metatarsal kemikten oluşur.
☆TSA》proxsimalde kuboid+kuneiform kemiklerden başlar ve distalde metatars başlarına kadar devam eder.Hareket esnasında kaybolur.
Arklar primer olarak ligamentler,kemik dizilimleri ve kaslar tarafından korunur.Plantar Fasyanın(PF) da arkları desteklemedeki rolü büyüktür.

[Resim: us6QyE.jpg]

KLİNİK=MLA yüksekliği naviculanın yerdem yüksekliğinin ölçülmesiyle belirlenir.Eğer yükseklik azalırsa buna pes planus denilirken;artarsa pes cavus olarak adlandırılır.

[Resim: RYy5aK.jpg]
Bul
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi